dnes je 10.12.2022

Input:

27/1951 Sb., Vládní nařízení o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise, platné do 21.11.1963

č. 27/1951 Zb.
[zrušené č. 84/1963 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. dubna 1951
o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Státní mzdovou politikou řízenou a prováděnou v dohodě s jednotnou odborovou organisací se zajistí vytváření správného poměru mezi růstem produktivity práce a vývojem mezd a platů tak, aby se v rámci jednotného hospodářského plánu v souladu s všestranným rozvojem národního hospodářství podporovala socialistická akumulace, zvyšovaly reálné mzdy a tím i životní úroveň pracujících.
§ 2.
Působnost v oboru státní mzdové politiky, která podle zákona č. 244/1948 Sb., o státní mzdové politice, přísluší dosud ministerstvu práce a sociální péče, budou vykonávat
a) státní mzdová komise jako vrcholný orgán pro řízení státní mzdové politiky,
b) jednotlivé ústřední úřady jako orgány provádějící mzdovou politiku podle směrnic státní mzdové komise v rámci mzdových fondů.
§ 3.
V čele státní mzdové komise je předseda vlády; členy komise jmenuje a odvolává vláda na návrh svého předsedy. Práce státní mzdové komise obstarává sekretariát.
§ 4.
Státní mzdová komise vydává podle potřeb jednotného hospodářského plánu směrnice pro provádění státní mzdové politiky a rozhoduje o základních mzdových opatřeních.
§ 5.
Jednotliví ministři jsou v oboru své působnosti odpovědni za provádění mzdové politiky v rámci směrnic státní mzdové komise. Ústřední úřady postupují při provádění mzdové politiky v dohodě s příslušnými orgány jednotné odborové organisace. V oboru své působnosti ústřední úřady
a) vypracovávají návrhy na provádění mzdové politiky, zejména návrhy katalogů práce, mzdových tarifů, návrhy směrnic pro stanovení prémiových řádů a pod. pro jednotlivá hospodářská odvětví, po případě pro jednotlivé kategorie zaměstnanců,
b) provádějí mzdovou politiku podle směrnic státní mzdové komise v rámci mzdových fondů.
§ 6.
Za řádné provádění mzdové politiky podle tohoto nařízení jsou odpovědny osoby, které podle příslušných organisačních předpisů odpovídají za řádné plnění plánovaných úkolů (na př. mistři, vedoucí výroby, vedoucí závodů, ředitelé podniků a generální ředitelé).
§ 7.
(1) Cíle státní mzdové politiky se zajišťují i úmluvami a dohodami mezi orgány jednotné odborové organisace jako představiteli kolektivů pracujících a podniky nebo státními orgány.
(2) Kolektivní smlouvy uzavírají mezi sebou zaměstnanci a vedení podniků a stanoví jimi jak povinnosti podniků vůči zaměstnancům, zejména po stránce technického zlepšení, organisace práce a prohloubení sociální zdravotní a kulturní péče o zaměstnance na závodě, tak i povinnosti zaměstnanců vůči podnikům, zejména ve směru plnění a překračování plánu, zvyšování produktivity práce a zhospodárnění výroby.
§ 8.
Národní výbory a jiné orgány veřejné správy jsou povinny podporovat