dnes je 9.12.2023

Input:

27/1952 Sb., Vládní nařízení o organisaci celní správy, platné do 31.7.1954

č. 27/1952 Zb.
[zrušené č. 36/1953 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. července 1952
o organisaci celní správy.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Plánovaný rozvoj hospodářství, především zájem na plnění plánu zahraničního obchodu vyžadují, aby působnost ve věcech celních, zejména kontrola oběhu zboží ve styku s cizinou, byla obstarávána v oboru ministerstva zahraničního obchodu, a to zvláštními orgány.
§ 2.
Působnost ve věcech celních vykonává ministerstvo zahraničního obchodu prostřednictvím ústřední celní správy a jí podřízených orgánů.
§ 3.
(1) Ústřední celní správa se zřizuje při ministerstvu zahraničního obchodu jako jeho zvláštní složka.
(2) Ústřední celní správa plní dosavadní úkoly ministerstva financí a krajských národních výborů ve věcech celních a dosavadní úkoly ministerstva financí podle § 14 zákona č. 92/1946 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon).
§ 4.
(1) Ústřední celní správě jsou podřízeny celnice.
(2) Celnice plní dosavadní úkoly okresních národních výborů ve věcech celních.
(3) Celnice a jejich odbočky zřizuje nebo zrušuje a jejich působnost podrobněji vymezuje ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
§ 5.
(1) Osobním úřadem zaměstnanců celní správy je ministerstvo zahraničního obchodu.
(2) Ministerstvo zahraničního obchodu převezme v rámci plánu pracovních sil v dohodě s příslušnými ministerstvy dosavadní zaměstnance ministerstva financí (pověřenectva financí) a národních výborů, pracující ve věcech uvedených v § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2.
§ 6.
Zaměstnanci celní správy jsou povinni při výkonu služby nosit stejnokroj. Podrobnosti stanoví ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
§ 7.
(1) Clo a dávky s ním vybírané se účtují v r. 1952 dosavadním způsobem.
(2) K prominutí celní pohledávky nebo náhrady ušlých dávek ústřední celní správou je třeba souhlasu ministerstva financí, jestliže částka, jež má být prominuta, převyšuje v jednotlivém případě 500 000 Kčs.
§ 8.
Věcné vybavení ministerstva financí jako orgánu celní správy přechází do užívání ústřední celní správy, věcné vybavení krajských a okresních národních výborů jako orgánů celní správy přechází do užívání celnic.
§ 9.
Zrušují se všechny předpisy, pokud odporují tomuto nařízení.
§ 10.
Opatření učiněná k provedení tohoto nařízení před jeho účinností se považují za opatření podle tohoto nařízení.
§ 11.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1952; provede je ministr zahraničního obchodu v dohodě s ministry financí a vnitra.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Gregor v. r.