dnes je 9.12.2023

Input:

27/1954 Sb., Zákon o volbách do Národního shromáždění, platné do 27.2.1964

č. 27/1954 Zb.
[zrušené č. 34/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 26. května 1954
o volbách do Národního shromáždění.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Volební soustava.
§ 1.
Základní ustanovení.
(1) Pracující lid vysílá do Národního shromáždění své nejlepší představitele, kteří jsou hodni toho, aby se stali jeho poslanci, a kteří dávají záruku, že budou své úkoly řádně plnit.
(2) Volby do Národního shromáždění se konají na základě obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.
Obecné volební právo.
§ 2.
(1) Právo volit do Národního shromáždění mají všichni občané Československé republiky, kteří v den volby dosáhli věku 18. let, bez ohledu na národní příslušnost, pohlaví, náboženské vyznání, zaměstnání, dobu pobytu, sociální původ, majetkové poměry a dřívější činnost.
(2) Právo volit nemají však osoby, které byly pravomocně odsouzeny ke ztrátě čestných práv občanských, a to po dobu, po kterou ztráta těchto práv trvá, a osoby, které byly pravomocně zbaveny zcela nebo zčásti svéprávnosti pro duševní poruchu.
§ 3.
Do Národního shromáždění může být zvolen každý občan Československé republiky, který má právo volit a v den volby dosáhl věku 21. let.
§ 4.
Příslušníci ozbrojených sborů mají stejné právo volit a být voleni jako všichni občané.
ČÁST II.
Seznamy voličů.
§ 5.
Zápis do seznamu voličů.
(1) Všichni občané Československé republiky, kteří mají právo volit, zapisují se do seznamu voličů podle místa svého bydliště.
(2) Občané, kteří po sestavení seznamu voličů nabudou nebo pozbudou práva volit, zapíší se dodatečně do seznamu voličů nebo se z něho dodatečně vyškrtnou.
(3) Každý volič může být zapsán jen v jednom seznamu voličů.
§ 6.
Sestavení seznamu voličů.
(1) Seznamy voličů sestavuje rada místního národního výboru podle volebních okrsků.
(2) Seznamy voličů z řad příslušníků ozbrojených sborů, kteří jsou hromadně ubytování, sestavuje jejich velitel.
§ 7.
Vyložení seznamu voličů.
(1) Nejpozději 30 dnů přede dnem volby vyloží rada místního národního výboru seznamy voličů, aby občané do nich mohli v úředních místnostech nahlédnout. O vyložení seznamů voličů vyrozumí rada místního národního výboru občany způsobem v místě obvyklý.
(2) V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů, zařídí rada místního národního výboru, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí.
§ 8.
Námitkové řízení.
(1) Každý občan může ústně nebo písemně upozornit radu místního národního výboru na chyby a nesprávnosti v seznamu voličů a navrhnout opravu. Rada je povinna o upozornění rozhodnout do 3 dnů a buď provést příslušnou opravu v seznamu voličů nebo písemně stěžovateli sdělit, z jakých důvodů opravu nelze provést.
(2) Bude-li návrh zamítnut, může jej občan předložit lidovému soudu příslušnému podle volebního okrsku. Soud včas rozhodne po ústním jednání usnesením. Toto rozhodnutí je konečné. Jinak platí přiměřeně obecná ustanovení občanského soudního řádu. Podle rozhodnutí soudu provede rada místního národního výboru opravu v seznamu voličů. Řízení před soudem nepodléhá soudnímu poplatku.
§ 9.
Voličský průkaz.