dnes je 25.2.2024

Input:

27/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přijímání a výměně absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol, platné do 9.6.1994

č. 27/1962 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 13. února 1962
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přijímání a výměně absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol
Dne 8. listopadu 1960 byla v Berlíně sjednána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přijímání a výměně absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol.
Vláda Dohodu schválila dne 5. dubna 1961. Schválení Dohody vládou Německé demokratické republiky bylo sděleno nótou ze dne 3. února 1961 a její schválení vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno nótou ze dne 23. května 1961.
Podle svého článku 13 Dohoda vstoupila v platnost dnem 23. května 1961.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přijímání a výměně absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky, vedeny přáním upravit mezi oběma státy na podkladě Dohody o kulturní spolupráci, uzavřené mezi oběma vládami, přijímání a výměnu absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol ke studiu na universitách, vysokých školách, vědeckých výzkumných ústavech a odborných školách, rozhodly se uzavřít tuto Dohodu.
Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
pana dr. Františka Kahudu,
ministra školství a kultury,
vláda Německé demokratické republiky
pana dr. Wilhelma Girnuse,
státního tajemníka pro vysoké a odborné školství,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se takto:
Článek 1
Smluvní strany vyslovují svůj souhlas přijímat na přání smluvní strany absolventy vysokých škol, studenty a žáky odborných škol (dále „studenti“) ke studiu na universitách, vysokých a odborných školách, jakož i na vědeckých výzkumných zařízeních své země.
Článek 2
Studium vyslaných studentů probíhá zpravidla v souladu s platnými studijními plány hostitelské země jako řádné studium nebo ve lhůtě kratší, která bude mezi smluvními stranami ujednána.
Článek 3
Studijními místy na vědeckých výzkumných ústavech jsou podle této Dohody místa na výzkumných zařízeních, která podléhají ministerstvu školství a kultury Československé socialistické republiky, resp. státnímu sekretariátu pro vysoké a odborné školství Německé demokratické republiky, nebo místa, která mohou být zajištěna na podkladě zvláštních ujednání mezi smluvními stranami na akademiích věd a jiných institucích.
Článek 4
(1) Počet studentů, přijatých oběma smluvními stranami a rozdělených podle oborů, bude stanoven vzájemným ujednáním mezi smluvními stranami každoročně do 15. července kalendářního roku předcházejícího studijnímu roku. Do pracovních plánů o kulturní spolupráci budou pojaty počty studijních