dnes je 9.12.2023

Input:

27/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě, platné do 31.12.1974

č. 27/1964 Zb.
[zrušené č. 137/1974 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 12. února 1964,
o vnitrozemské plavbě
Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě:
§ 1
(k § 2 zákona)
(1) Při výkonu státního odborného dozoru Státní plavební správa v Bratislavě (dále jen „plavební správa“) sleduje
a) stav sledované vodní cesty, označení plavební dráhy, přívozů, vedení (potrubí) a plavebních překážek,
b) provoz přístavů, pořádek a čistotu v nich,
c) dodržování předpisů týkajících se plavby, zvlášť pravidel plavebního provozu,
d) způsobilost k plavbě, provádění opětovných technických prohlídek a u osobních lodí dodržování nejvyššího přípustného počtu cestujících (osob),
e) vybavení plavidel dostatečnou posádkou a předepsanými lodními listinami,
f) zdravotní a odbornou způsobilost pracovníků na plavidle a v přístavu k výkonu prací, kterými byli pověřeni, a jejich obeznámení s předpisy pro výkon služby a s předpisy o bezpečnosti při práci.
(2) Z ostatních úkolů přísluší plavební správě na úseku péče o plavební bezpečnost
a) pečovat o plavební bezpečnost na vodních cestách a v přístavech a činit opatření k zajištění plynulého a bezpečného plavebního provozu,
b) rozhodovat o dočasném přerušení nebo omezení plavebního provozu,
c) dbát o včasné ukryté plavidel v ochranných přístavech při velkých vodách, chodu ledu, živelních pohromách apod.,
d) zajistit poskytnutí pomoci plavidlům, která jsou v nebezpečí,
e) vyšetřovat plavební nehody a činit při nich nutná opatření; na úseku péče o vodní cesty
f) zjišťovat plavební hloubky, zjišťovat překážky v plavební dráze a zajišťovat jejich odstranění, sledovat vodní poměry a zajišťovat zlepšování plavebních poměrů,
g) hájit zájmy při vodohospodářských a jiných řízeních; požadovat od organizace, které přísluší správa vodních toků, řádné udržování hydroelektrických staveb a zařízení, jakož i plavebních zařízení na těchto stavbách (zpevňování břehových svahů, údržba přístavních zdí, vyvazovacích zařízení, sedel pro vzpěry a přístavní můstky, trvalých přistávacích zařízení, schodů apod.),
h) dávat podněty a vyjadřovat se k projektům a úpravám vodních staveb z hlediska potřeb plavby,
ch) určovat přístaviště, vyvaziště, kotviště, obratiště, jakož i přistávací místa plavidel; na úseku péče o plavidla
i) rozhodovat o způsobilosti plavidel k plavbě,
j) stanovit počty a složení lodních posádek,
k) určovat nejvyšší přípustný počet cestujících na plavidlech,
l) provádět cejchování plavidel a ostatní úkony podle předpisů o technické způsobilosti plavidel,
m) vydávat příslušné lodní listiny a vést evidenci plavidel,
n) dávat souhlas k rekonstrukci a vyřazování plavidel;
Na úseku péče o lodní posádky
o) provádět zkoušky způsobilosti členů lodních posádek, vydávat a odnímat příslušné průkazy a vést jejich evidenci,
p) spolupracovat při soustavném zvyšování odborné úrovně lodních posádek; na úsek péče o přístavy
r) spravovat přístavy určené pro veřejnou potřebu,
s) provádět prohlídky a činit opatření nutná k zajištění řádného a bezpečného provozu přístavů,
t) spolupůsobit