dnes je 2.12.2023

Input:

27/1967 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek

č. 27/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 27. února 1967
o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek
Ministerstvo dopravy a hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 395 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:
§ 1
(1) V železniční přepravě vozových zásilek se sjednávají hospodářské smlouvy o přípravě přeprav (dále jen „hospodářské smlouvy“) zpravidla roční s dílčím plněním pro jednotlivá čtvrtletí nebo měsíce anebo čtvrtletní s dílčím plněním pro jednotlivé měsíce.
(2) Hospodářská smlouva je uzavřena, došlo-li k dohodě o:
a) množství zboží v tunách,
b) druhu zboží podle skupin nebo podskupin,
c) počtu vozových jednotek,
d) druhu vozu,
e) místu (odesílací stanice nebo místo odevzdávky vozů na vlečce dohodnuté ve vlečkové smlouvě) a době plnění,
f) rozdělení přeprav na jednotlivá časová údobí.
(3) Hospodářské smlouvy se sjednávají tak, aby rozdělení přeprav bylo co nejrovnoměrnější.
§ 2
(1) Hospodářské smlouvy sjednávají se správami drah (dále jen „dopravce“) přepravci zpravidla jen tehdy, jestliže jejich průměrná měsíční nakládka je větší než 100 vozových jednotek.
(2) Ministerstvo dopravy stanoví podrobnější pokyny pro uzavírání hospodářských smluv a vydá vzory těchto smluv.1)
§ 3
Přepravce je povinen přihlásit včas nakládku zásilek, na něž sjednal hospodářskou smlouvu, a podat je k přepravě. Dopravce je povinen přichystat pro tyto zásilky vozové jednotky a zásilky přijmout k přepravě, jsou-li splněny přepravní podmínky.
§ 4
(1) Nepřichystá-li dopravce do konce měsíce nebo jiného smluveného období dohodnutý počet vozových jednotek přihlášených k nakládce, zaplatí přepravci penále ve výši 100,- Kčs za každou vozovou jednotku, pokud hospodářskou smlouvou nebylo sjednáno penále vyšší.
Penále je zároveň paušalisovanou náhradou škody; to platí i v případech uvedených v odstavci 2 a § 5 odst. 2.
(2) Přepravce zaplatí dopravci penále v téže výši, nepřihlásí-li a nepodá-li k přepravě do konce měsíce nebo jiného smluveného období dohodnutý počet vozových jednotek nebo zruší-li přihlášku nakládky.
(3) Pro vzájemný postih smluvních stran za neplnění hospodářské smlouvy platí měsíční období, pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak.
(4) Dopravci i přepravci se zprošťují odpovědnosti za nesplnění hospodářské smlouvy podle odstavců 1 až 3, pokud k němu došlo v důsledku neodvratitelných událostí živelní povahy nebo v důsledku opatření orgánů státní správy, jimiž se zastavuje nebo omezuje železniční přeprava.
§ 5
(1) Přepravci, s nimiž nebyly sjednány hospodářské smlouvy, uplatňují požadavky na přepravu přihláškami nakládky. Dopravce je povinen přepravci potvrdit dohodnutý rozsah přepravy v přihlášce nakládky a takto dohodnuté zásilky převzít k přepravě, jsou-li splněny přepravní podmínky.
(2) Nepřichystá-li dopravce přepravci, s nímž nebyla sjednána hospodářská smlouva, vozové jednotky požadované a dopravcem přijaté podle přihlášky