dnes je 20.4.2024

Input:

270/1948 Sb., Zákon o přísaze soudců, platné do 31.12.1952

č. 270/1948 Zb.
[zrušené č. 66/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 1. prosince 1948
o přísaze soudců.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Soudcovští čekatelé (§ 37 platového zákona) vykonají při nastoupení služby tuto přísahu:
„Přísahám na svou čest a svědomí, že budu věren Československé republice, jejímu lidově demokratickému zřízení, jejímu presidentu a její vládě, že budu zachovávati zákony a nařízení Československé republiky, že budu své služební povinnosti plniti pilně, svědomitě a nestranně, zejména, že budu poslušen služebních rozkazů představených a že budu přísně zachovávati úřední tajemství a při veškerém svém jednání budu míti vždy na zřeteli jen zájmy služby a prospěch republiky a jejího lidu.
Tak přísahám.“
(2) Právní praktikanti (§ 16 zákona o soudní organisaci) vykonají při nastoupení soudní praxe přísahu uvedenou v odstavci 1. Při ustanovení soudcovským čekatelem přísahu neopakují.
§ 2.
(1) Soudci z povolání a soudci z lidu vykonají při nastoupení úřadu tuto přísahu:
„Přísahám na svou čest a svědomí, že budu věren Československé republice, jejímu lidově demokratickému zřízení, jejímu presidentu a její vládě, že jsa vázán jen právním řádem lidové demokracie budu zachovávati zákony a nařízení Československé republiky a vykládati je v duchu ústavy i zásad lidově demokratického zřízení, že budu rozhodovati nestranně a podle svého nejlepšího přesvědčení, že od pilného a svědomitého plnění povinností soudcovského úřadu se ničím nedám odvrátiti a že budu přísně zachovávati úřední tajemství a při veškerém svém jednání budu míti vždy na zřeteli jen prospěch republiky a jejího lidu.
Tak přísahám.“
(2) Soudce z povolání, který vykonal přísahu podle odstavce 1 a od té doby nepřetržitě slouží jako soudce, neopakuje ji při nastoupení úřadu u jiného soudu.
§ 3.
(1) Přísaha podle § 1 nebo § 2 se vykoná do rukou přednosty (předsedy) soudu (jeho zástupce), u něhož má přísahající úřední působiště, a to tak, že přísahající opakuje předčítanou přísahu a stvrdí ji podáním ruky. Má-li vykonati přísahu nově ustanovený soudce, který byl současně ustanoven přednostou (předsedou) soudu, učiní tak do rukou přednosty (předsedy) nadřízeného soudu (jeho zástupce), a není-li takového soudu, do rukou člena vlády, v jehož oboru působnosti nastupuje úřad.
(2) Jakmile přísahající vykonal přísahu, podepíše její písemné znění.
§ 4.
(1) Přísahu podle § 2 vykonají i soudci, kteří v den počátku působnosti tohoto zákona již vykonávají soudcovský úřad, a to do dvou měsíců ode dne počátku účinnosti tohoto zákona.
(2) Přísaha podle předcházejícího odstavce se vykoná tak, že přísahající podepíše písemné znění přísahy, které opatřil datem, a předloží je ve lhůtě stanovené v odstavci 1 přednostovi (předsedovi) soudu (jeho zástupci), u něhož má úřední působiště. Pokud přísahající je sám přednostou (předsedou) soudu, předloží podepsané písemné znění přísahy předsedovi nadřízeného soudu (jeho zástupci), a není-li takového soudu, členu vlády, v jehož oboru působnosti koná soudcovský úřad.
(3) Soudci z povolání, kteří v den počátku účinnosti tohoto zákona jsou přiděleni službou k administrativní