dnes je 26.2.2024

Input:

270/1949 Sb., Zákon o finančních prokuraturách, platné do 31.12.1952

č. 270/1949 Zb.
[zrušené č. 65/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1949
o finančních prokuraturách.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Úkoly finančních prokuratur.
(1) Finanční prokuratury jsou povolány, aby před soudy a jinými veřejnými orgány zastupovaly stát, svazky lidové správy a ony právní podměty, na jejichž zastupování je veřejný zájem; dále jsou povolány zastupovat veřejný zájem v případech, v nichž o takové zastoupení není postaráno jinak. V těchto mezích podávají finanční prokuratury na žádost právní posudky.
(2) Při vší své činnosti jsou finanční prokuratury povinny přispívat k zachování a upevnění právního řádu lidové demokracie.
§ 2.
Sídlo a obvod.
(1) Finanční prokuratury se zřizují v sídlech krajských soudů.
(2) Obvod finanční prokuratury se shoduje s obvodem krajského soudu, v jehož sídle je zřízena.
(3) Ministr spravedlnosti může odchylkou od ustanovení předchozích odstavců nařízením stanovit, že některá finanční prokuratura je zřízena pro obvod dvou nebo více krajských soudů.
§ 3.
Začlenění a dozor.
Finanční prokuratury náležejí do oboru působnosti ministerstva spravedlnosti. S hlediska veřejného a hospodářského zájmu vykonává ministr spravedlnosti dozor spolu s ministrem financí.
§ 4.
Složení.
(1) Finanční prokuratura se skládá z finančního prokurátora, po případě jeho náměstka, a potřebného počtu zaměstnanců s odbornou způsobilostí. Správu osobních věcí těchto zaměstnanců a účetní službu pro finanční prokuraturu obstarává ministerstvo spravedlnosti; tuto působnost může vláda nařízením přenést na předsedy krajských soudů.
(2) Kancelářské práce u finanční prokuratury vykonává potřebný počet zaměstnanců přikázaných jí předsedou krajského soudu, v jehož sídle je zřízena, po dohodě s finančním prokurátorem.
§ 5.
Právní postavení.
(1) Finanční prokuratura se nemusí vykázat plnou mocí ani tehdy, je-li podle obecných předpisů k některému úkonu třeba zvláštní plné moci; jinak jí příslušejí v řízení před soudy a jinými veřejnými orgány práva advokáta.
(2) Finanční prokuratura může jednat před kterýmkoliv soudem nebo jiným veřejným orgánem; může se též dát zastupovat jiným způsobilým zmocněncem.
(3) Podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur a o jejich poměru k zastupovaným právním podmětům vydá vláda nařízením.
Ustanovení přechodná a závěrečná.
§ 6.
(1) Dosavadní finanční prokuratury v Praze, Brně a v Bratislavě se přeměňují na finanční prokuratury podle tohoto zákona.
(2) Zaměstnanci dosavadních finančních prokuratur přecházejí dnem počátku účinnosti tohoto zákona do oboru ministerstva spravedlnosti.
§ 7.
Zrušují se všechny předpisy, které odporují ustanovením tohoto zákona, zejména:
1. zákon ze dne 8. června 1933, č. 97 Sb., o finančních prokuraturách;
2. vládní nařízení ze dne 2. dubna 1936, č. 82 Sb., kterým se vydává služební instrukce pro finanční prokuratury.
§ 8.
Účinnost a provedení.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1950; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Čepička v. r.