dnes je 20.4.2024

Input:

272/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků

č. 272/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 1. prosince 1948,
kterým se mění a doplňují předpisy o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon ze dne 21. listopadu 1946, č. 228 Sb., o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků, se mění a doplňuje takto:
1. V § 16 se připojuje další odstavec, který zní:
„(3) Ustanovení odstavce 2 neplatí, jde-li o nárok ze závazku, který je nebo bude proti národnímu podniku uplatňován před řádným soudem nebo jiným příslušným orgánem.“
2. § 20 zní:
„(1) Jde-li o nárok ze závazku, který se proti národnímu podniku uplatňuje před řádným soudem nebo jiným příslušným orgánem (§ 16, odst. 3), předloží soud nebo takový jiný orgán řízení o tomto nároku v každém období řízení, namítne-li národní podnik, uznávaje závazek, že jde o závazek hospodářsky neodůvodněný. Podá-li národní podnik do tří měsíců ode dne přerušení žalobu na zrušení nebo na jinou přiměřenou úpravu závazku, buď přerušené řízení zastaveno a náklady navzájem zrušeny; rozhodčí soud může ve svém výroku míti zřetel i k těmto nákladům. Nepodal-li národní podnik v uvedené lhůtě žalobu, vzal-li podanou žalobu zpět nebo byla-li žaloba odmítnuta nebo zamítnuta, lze v přerušeném nebo zastaveném řízení pokračovat.
(2) Jde-li v řízení před řádným soudem nebo jiným příslušným orgánem o nárok ze závazku, který je, nehledě k otázce hospodářské neodůvodněnosti, i jinak sporný, omezí se soud nebo takový jiný orgán, namítne-li národní podnik i hospodářskou neodůvodněnost závazku, na rozhodnutí o ostatních sporných otázkách a ve svém rozhodnutí jen určí, zda nárok ze závazků je či není po právu. Není-li tím věc vyřízena, je pravomocným rozhodnutím, že nárok ze závazků je po právu, řízení přerušeno. Ustanovení odstavce 1, věty druhé a třetí platí i tu s odchylkou, že výrok o nákladech řízení zůstává nedotčen.“
Čl. II.
Byl-li nárok uvedený v § 20 zák. č. 228/1946 Sb., ve znění čl. I, č. 2 tohoto zákona výrokem soudu nebo jiného příslušného orgánu pravomocně určen nebo přiznán již přede dnem vyhlášení tohoto zákona, počíná lhůta tří měsíců k podání žaloby na zrušení nebo na jinou přiměřenou úpravu hospodářsky neodůvodněného závazku dnem vyhlášení tohoto zákona.
Čl. III.
Žalovat na zrušení nebo na jinou přiměřenou úpravu hospodářsky neodůvodněného závazku lze, i když došlo k převodu žalobcova závazku na Fond znárodněného hospodářství podle § 3 zákona ze dne 11. března 1948, č. 51 Sb., o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských; rozhodnutí je pak účinné i proti Fondu znárodněného hospodářství.
Čl. IV.
Rozhodčí soudy zřízené podle zákona č. 228/1946 Sb. ve znění tohoto zákona jsou povolány rozhodovat také o zrušení nebo o jiné přiměřené úpravě hospodářsky neodůvodněných závazků komunálních podniků podle § 10, odst. 2 zákona ze dne 21. července 1948, č. 199 Sb., o komunálních podnicích.
Čl. V.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. srpna 1948; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy