dnes je 26.9.2023

Input:

272/1949 Sb., Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty, platné do 30.4.1990

č. 272/1949 Zb.
[zrušené č. 105/1990 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1949
o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti
ministra informací a osvěty.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Ministr informací a osvěty se zmocňuje, aby v rámci jednotného hospodářského plánu a v souladu s ním činil v oboru své působnosti, zejména v odvětví výroby polygrafické, knihařské, gramofonové a filmové opatření k řízení výroby a distribuce s výjimkou zahraničního obchodu a to se zřetelem k uspokojení kulturních potřeb pracujícího lidu.
(2) Opatření podle odstavce 1 činí ministr informací a osvěty v dohodě se zúčastněnými ministry, zejména v dohodě s ministrem průmyslu, pokud jde o výrobu, a s ministrem vnitřního obchodu, pokud jde o distribuci, a vyhlašuje je, jsou-li všeobecné povahy, v Úředním listě, po případě v Úředním věstníku.
§ 2.
Jednání a opomenutí, příčící se opatřením učiněným, podle tohoto zákona nebo předpisům vydaným podle něho, trestají okresní národní výbory, pokud nejde o čin trestný soudně, pokutou do 100 000 Kčs neb vězením (uzamčením) do 3 měsíců nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty se vyměří náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 3 měsíců. Uloží-li se oba tresty, nesmí trest vězení (uzamčení) spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu přesahovati 3 měsíce.
§ 3.
(1) Zrušují se:
a) Zákon ze dne 29. ledna 1947, č. 20 Sb., o povinných výtiscích a vládní nařízení ze dne 25. března 1947, č. 43 Sb., jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním a studijním,
b) nařízení ministerstva vnitra ve shodě s ministerstvem veřejných prací ze dne 18. září 1912, č. 191 ř. z., o pořádání veřejných představení kinematografem a nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 1. listopadu 1919, č. 174, o usporiadaní verejných kinematografických predstavení na Slovensku.
(2) Nedotčeny zůstávají veškeré předpisy o působnosti jiných ministerstev, ostatních ústředních úřadů nebo orgánů, zejména:
a) zákon ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, a předpisy jej pozměňující a doplňující,
b) dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 109 Sb., o řízení výroby,
c) dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 113 Sb., o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu,
d) zákon ze dne 11. března 1948, č. 38 Sb., o Národní bance Československé,
e) zákon ze dne 28. dubna 1948, č. 119 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství,
f) zákon ze dne 22. února 1949, č. 60 Sb., o hospodářském plánování (plánovací zákon),
g) zákon ze dne 16. června 1949, č. 160 Sb., o vnitřním obchodě.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr informací a osvěty v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kopecký v. r.