dnes je 20.7.2024

Input:

273/1948 Sb., Zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy

č. 273/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 1. prosince 1948
o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Příslušnost.
Rozhodovat o návrhu na úpravu uspokojení závazků a na určení jejich splatnosti podle ustanovení
§ 5a, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, ve znění zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 114 Sb. (příloha vyhlášky ministra průmyslu č. 116/1948 Sb.),
§ 5a, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 101 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, ve znění zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb. (příloha vyhlášky ministryně výživy č. 117/1948 Sb.), § 11, odst. 1 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 118 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků,
§ 14, odst. 1 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 119 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodním zasilatelství, § 6, odst. 1 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 120 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami,
§ 6, odst. 1 zákona ze dne 28. dubna 1948 č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví,
§ 7, odst. 1 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 122 Sb., o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří,
§ 7, odst. 1 zákona ze dne 5. května 1948, č. 123 Sb., o znárodnění polygrafických podniků,
§ 9, odst. 1 zákona ze dne 5. května 1948, č. 124 Sb., o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení,
§ 5, odst. 1 zákona ze dne 6. května 1948, č. 125 Sb., o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku,
§ 4, odst. 1 zákona ze dne 19. července 1948, č. 185 Sb., o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče, a
§ 11, odst. 1 zákona ze dne 21. července 1948, č. 199 Sb., o komunálních podnicích,
náleží krajskému soudu, v jehož obvodě je předlužený majetek. Je-li příslušných soudů několik, může mezi nimi navrhovatel volit.
§ 2.
Návrh.
(1) V návrhu podle předpisů uvedených v § 1 třeba vylíčit skutkové okolnosti a uvésti důkazy, kterých se chce navrhovatel dovolávat; v návrhu je dále uvésti, jakou úpravu uspokojení závazků a jakou splatnost považuje navrhovatel za přiměřenou.
(2) K návrhu je připojiti:
1. soupis majetku a kapitálu, v kterém třeba uvésti, v čem záleží aktiva předluženého majetku, jaká je obecná cena těchto aktiv a jaké jsou tu závazky, a to podle možnosti i s udáním právního důvodu jejich vzniku a přesných adres věřitelů, původního dlužníka, spoludlužníků a ručitelů;
2. přehled udávající celkovou obecnou cenu aktiv a úhrn závazků.
(3) Návrh a jeho přílohy je předložit v tolika vyhotoveních, aby mohlo býti po jednom vyhotovení doručeno každému věřiteli, spoludlužníku a ručiteli a aby si po dvou stejnopisech mohl podržeti soud.
(4) Nevyhovuje-li návrh ustanovením zákona, vrátí jej soud k opravě ve lhůtě, kterou zároveň určí. Nezachová-li navrhovatel tuto lhůtu, má