dnes je 16.4.2024

Input:

274/1948 Sb., Zákon, jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska, platné do 19.6.1966

č. 274/1948 Zb.
[zrušené č. 36/1966 Zb.]
ZÁKON
ze dne 1. prosince 1948,
jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení § 8 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 118 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, se mění a zní:
㤠8.
(1) Jednání a opomenutí příčící se ustanovením tohoto dekretu nebo předpisů vydaných podle něho se trestají, pokud nejde o čin trestný soudně, jako správní přestupek pokutou do 1,000.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do jednoho roku nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty se vyměří náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do jednoho roku. Uloží-li se oba tresty zároveň, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) přesahovati jeden rok.
(2) Byl-li přestupek spáchán při provozování živnosti a byl-li pachatel již před tím pravoplatně potrestán pro jednání nebo opomenutí podle odstavce 1, může býti vyslovena také ztráta živnostenského oprávnění, a to buď na čas nebo navždy.
(3) Pokud tento dekret nestanoví jinak, platí (použije se) ustanovení předpisů o správním trestním právu a řízení v oboru vyživovacím.“
Čl. II.
Platnost ustanovení §§ 1 až 9 dekretu č. 118/1945 Sb. ve znění čl. I se rozšiřuje na Slovensko.
Čl. III.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr výživy v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v.r.
Dr. John v.r.
Zápotocký v.r.
Ing. Jankovcová v.r.