dnes je 26.2.2024

Input:

277/1948 Sb., Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce

č. 277/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 2. prosince 1948
o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Důchodcům, kteří mají v měsíci prosinci 1948 nárok na výplatu zaopatřovacích požitků podle zákona ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce (v dalším jen „zákon“), poskytne se pro rok 1948 jednorázový vánoční příspěvek (dále jen příspěvek“) podle dalších ustanovení.
§ 2.
(1) Příspěvek činí pro invalidu, jehož výdělečná schopnost je snížena podle posledního pravoplatného výměru státního úřadu pro válečné poškozence alespoň o 45%, 500 Kčs.
(2) Příspěvek se zvyšuje o 150 Kčs za každé dítě, na které přísluší invalidovi příplatek podle § 21 zákona.
(3) Invalidům, kterým byl přiznán příplatek ošetřovací nebo příplatek slepecký podle § 19 zákona, se zvyšuje příspěvek o 250 Kčs.
§ 3.
Příspěvek pro pozůstalé činí:
a) pro vdovu, družku a vdovce 400 Kčs,
b) pro jiného pozůstalého 300 Kčs.
§ 4.
Příspěvek nepřísluší:
1. poživatelům odpočivných a zaopatřovacích platů poskytovaných z prostředků veřejných,
2. poživatelům důchodů z národního pojištění, vyjímajíc poživatele sociálních důchodů a osoby, jimž se dostává úrazového důchodu pro úraz způsobující ztrátu výdělečné schopnosti o méně než 50%,
3. osobám, kterým se vyplácejí zaopatřovací požitky do ciziny, a
4. osobám v poměru zaměstnaneckém, které mají ze svého pracovního (služebního) poměru nárok na vánoční příspěvek v roce 1948.
§ 5.
Příspěvek je osvobozen od daně ze mzdy.
§ 6.
Státní úřady pro válečné poškozence, které provedou poukaz příspěvku, jsou oprávněny sraziti si příspěvek, který byl důchodcem neprávem přijat, z běžných zaopatřovacích požitků důchodcových.
§ 7.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1948; provede jej ministr sociální péče.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Erban v. r.