dnes je 21.7.2024

Input:

277/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu, platné do 31.10.1952

č. 277/1949 Zb.
[zrušené č. 53/1952 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. prosince 1949,
kterým se vydávají některé předpisy o přístrojích na výrobu acetylenového plynu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 2, písm. c) zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu), a podle § 74a, odst. 1 živnostenského řádu a podle § 102, odst. 6 živnostenského zákona:
§ 1.
(1) Přetlak plynu v přístrojích na výrobu acetylenového plynu nesmí u přístrojů pro osvětlování přesahovati 0,1 atmosféry, u přístrojů pro zvláštní technické účely 1,5 atmosféry.
(2) Přístroje na výrobu acetylenového plynu pro zvláštní technické účely musí, pokud jde o jejich pevnost, odpovídati použitému přetlaku. Každý přístroj musí býti opatřen nejméně jedním spolehlivě účinkujícím pojišťovacím ventilem a manometrem, na němž je červenou nesmazatelnou čárkou vyznačen nejvyšší dovolený provozní přetlak, jakož i normalisovaným nástavcem pro kontrolní manometr. Výrobce je povinen před započetím výroby těchto přístrojů předložiti ve dvojím vyhotovení Technickému dozorčímu spolku, na Slovensku příslušnému krajskému národnímu výboru, k přezkoušení výpočet jejich pevnosti doložený výkresem.
(3) Před použitím musí býti každý přístroj na výrobu acetylenového plynu pro zvláštní technické účely u výrobce podroben zkoušce vodním tlakem, který je nejméně o jednu atmosféru větší než provozní přetlak. Zkouška vodním tlakem musí býti u uživatele opakována nejméně každých pět let. Mimo to musí býti přístroj podroben u uživatele nejméně jednou za dva a půl roku vnitřní prohlídce. Zkoušky a vnitřní prohlídky provádí Technický dozorčí spolek, na Slovensku příslušný krajský národní výbor; výsledky tlakových zkoušek a vnitřních prohlídek zapisuje do certifikátu, který vystaví a dodá výrobci přístroje.
§ 2.
Přístroje na výrobu acetylenového plynu pro zvláštní technické účely, u nichž přetlak přesahuje 0,5 atmosféry a které jsou již v provozu, musí býti do šesti měsíců od počátku účinnosti tohoto nařízení podrobeny tlakové zkoušce podle § 1, odst. 3.
§ 3.
Ustanovení § 25 ministerského nařízení ze dne 10. září 1912, č. 185 ř. z., o výrobě a užívání acetylenu a o oběhu karbidu, a § 25 vládního nařízení ze dne 26. května 1925, č. 123 Sb., o výrobě a užívání acetylenu, jakož i obchodu s karbidem, se zrušují.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1950; provede je ministr průmyslu.
 
Zápotocký v. r.
Kliment v. r.