dnes je 18.4.2024

Input:

278/1948 Sb., Zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, platné do 14.11.1952

č. 278/1948 Zb.
[zrušené č. 56/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 2. prosince 1948
o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Působnost a právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky.
§ 1.
Zřízení.
(1) Zřizuje se Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (dále jen „Ústředí“), se sídlem v Praze.
(2) Vláda může stanoviti nařízením, co se podle tohoto zákona rozumí zemědělskými výrobky.
(3) Ústředí vyvíjí svou činnost podle § 3, odst. 1, písm. a) a d) především prostřednictvím družstev, národních podniků a vlastními zařízeními.
(4) Na Slovensku vyvíjí Ústředí svou činnost zpravidla prostřednictvím družstva, které bude k tomu účelu zřízeno v Bratislavě s výhradou ustanovení druhé věty podle §§ 223 až 257 zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním zákonu, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; na tomto družstvu se mohou zúčastniti jen družstva a národní podniky. Vláda upraví nařízením vztah tohoto družstva k Ústředí a podle potřeby i jeho právní poměry.
§ 2.
Základní povinnost Ústředí.
Ústředí je povinno vykoupiti nebo zajistit výkup zemědělských výrobků, na něž se vztahuje jeho působnost, pokud je zemědělci vyrobí v rámci jednotného hospodářského plánu a nabídnou Ústředí nebo osobám, které ústředí výkupem pověří, v rozsahu závazků podle sjednaných smluv o pěstování a dodávce nebo na podkladě povinností uložených opatřeními v řízení vyživovacího hospodářství, a pokud jsou splněny podmínky stanovené pro dodávku těchto výrobků.
Oprávnění ústředí.
§ 3.
(1) ústředí přísluší:
a) výhradní právo vykupovati zemědělské výrobky od pěstitelů a chovatelů, od jiných osob, které jich nabyly od pěstitelů nebo chovatelů ke splnění závazků (propachtovatelů, zaměstnanců, výměnkářů), jakož i od dovozců, a právo je zcizovati na vnitřním trhu,
b) říditi po stránce hospodářské výkup, skladování, opracování, zpracování, oběh a rozdělování zemědělských výrobků v rozsahu a způsobem, které stanoví ministerstvo výživy, pokud jde o krmiva, ministerstvo výživy v dohodě s ministerstvem zemědělství, a pokud jde o osiva, semena, sádě a užitková zvířata, ministerstvo zemědělství,
c) spolupůsobiti při plánování výroby a spotřeby a při tvorbě cen zemědělských výrobků, při plánování a provádění jejich dovozu a vývozu,
d) nakupovati a prodávati na vnitřním trhu potřeby pro provoz a udržování zemědělských závodů, jakož i podniků členů Ústředí v rozsahu stanoveném ministerstvem vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvy výživy a zemědělství.
(2) Ministerstvo výživy, a pokud jde o osiva, semena, sádě a užitková zvířata, ministerstvo zemědělství, může stanoviti výjimky z výhradního práva vykupovati podle odstavce 1, písm. a) a upraviti důsledky z toho plynoucí a v souvislosti s tím též povinnost uloženou ústředí podle § 2; v jednotlivých naléhavých případech může Ústředí samo povoliti výjimku ze svého výhradního práva výkupu.
(3) Ministerstvo výživy může Ústředí pověřiti prováděním jednotlivých úkolů v oboru hospodářského plánování v průmyslu výživy; ministerstvo