dnes je 20.7.2024

Input:

279/1948 Sb., Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském

č. 279/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 2. prosince 1948
o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Působnost a právní poměry Velkodistribučního podniku
§ 1.
Zřizuje se Velkodistribuční podnik, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, se sídlem v Praze a s oblastním orgánem, jako družstvo, pro Slovensko, se sídlem v Bratislavě (dále jen „Velkodistribuční podnik“).
§ 2.
(1) Velkodistribučnímu podniku přísluší:
a) výhradní právo nakupovat pro vnitřní trh potraviny a nápoje a jiné poživatiny (dále jen „potraviny“) od průmyslových a řemeslných výrobců i dovozců a provozovat s nimi velkoobchodní činnost,
b) nakupovat a prodávat ve velkém na vnitřním trhu zboží, které se obvykle prodává v obchodech se smíšeným zbožím,
c) provozovat v rozsahu stanoveném ministerstvem vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvem výživy doplňkovou výrobní činnost obvyklou u distribučních podniků (jako zušlechťování, úpravu, plnění do lahví, balení a pod.).
(2) Vláda může stanovit nařízením, co se podle tohoto zákona rozumí potravinami.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na předměty státních finančních monopolů.
(4) Ministerstvo vnitřního obchodu může v dohodě s ministerstvem výživy stanovit výjimky z výhradního práva podle odstavce 1, písm. a) a upravit důsledky z toho plynoucí; v jednotlivých naléhavých případech může Velkodistribuční podnik sám povolit výjimku ze svého výhradního práva (odstavec 1, písm. a).
(5) Ministerstvo vnitřního obchodu vyhlásí opatření všeobecné povahy učiněná podle odstavců 1 a 4 v Úředním listě.
§ 3.
Velkodistribuční podnik vyvíjí svou činnost podle § 2, odst. 1 především prostřednictvím družstev, národních podniků a vlastními podnikovými zařízeními.
§ 4.
Velkodistribuční podnik nepotřebuje ke své činnosti podle tohoto zákona oprávnění, která by jinak byla nutná podle příslušných ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) nebo jiných živnostensko-právních předpisů. Velkodistribuční podnik oznámí předmět svého podnikání úřadu (§ 145 ž. ř., § 242 ž. z.), který jej vyznačí ve zvláštním oddílu živnostenského rejstříku. Vláda upraví podrobnosti nařízením, v němž zejména stanoví, v jakém rozsahu platí pro Velkodistribuční podnik ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona).
§ 5.
(1) Velkodistribuční podnik dozírá vlastními revisními orgány na zachovávání ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných podle něho, i na plnění příkazů a zákazů ministerstva vnitřního obchodu (§ 10).
(2) Osoby, které spolupůsobí při plnění úkolů Velkodistribučního podniku, jsou povinny umožnit revisním orgánům, které se vykáží průkazem vydaným ministerstvem vnitřního obchodu, aby nahlížely do obchodních knih, dokladů a korespondence, dát těmto orgánům žádaná vysvětlení a povolit jim vstup do všech obchodních, provozních a skladištních místností a prostorů. Revisní orgány jsou povinny při výkonu těchto oprávnění šetřit předpisů o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního a zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dovědí při výkonu své funkce, pokud nejde o povinná hlášení