dnes je 20.7.2024

Input:

279/1949 Sb., Zákon o finančním hospodaření národních výborů, platné do 31.12.1952

č. 279/1949 Zb.
[zrušené č. 83/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1949
o finančním hospodaření národních výborů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl 1.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Finanční hospodaření národních výborů je určováno úkoly vyplývajícími z jejich postavení vykonavatelů státní moci a představitelů politické vůle lidu, zejména úkoly připadajícími jim při přípravě a plnění jednotného hospodářského plánu. Národní výbory musí při finančním hospodaření dbát zájmů celostátních i potřeb obyvatelstva svého správního obvodu.
§ 2.
Finanční hospodaření národních výborů je částí veřejného hospodářství. Pro finanční hospodaření národních výborů všech stupňů platí stejné zásady, odpovídající zásadám finančního hospodaření ústřední státní správy.
Oddíl 2.
Rozpočty národních výborů.
§ 3.
Vztah rozpočtů národních výborů k jednotnému hospodářskému plánu.
(1) Národní výbor hospodaří v každém jednotlivém roce podle rozpočtu, který zajišťuje splnění jeho plánovaných výkonů a potřeb a ostatního programu jeho činnosti.
(2) Plánované výkony a potřeby národního výboru (dále jen „vlastní hospodářský plán národního výboru“) jsou součástí jednotného hospodářského plánu. O přípravě a projednání vlastního hospodářského plánu národního výboru a o jeho včlenění do jednotného hospodářského plánu platí příslušné předpisy o hospodářském plánování.
(3) Vlastní hospodářský plán národního výboru a rozpočet národního výboru musí být ve vzájemném souladu. Státní úřad plánovací a ministerstva vnitra a financí zajistí také časový soulad přípravy a projednání vlastních hospodářských plánů národních výborů a přípravy a projednání jejich rozpočtů.
(4) Při přípravě svého vlastního hospodářského plánu a svého rozpočtu se národní výbor opírá o iniciativu pracujícího lidu, který se účastní též jejich projednávání a kontroluje jejich provádění.
§ 4.
Všeobecné ustanovení o rozpočtech.
(1) Rozpočetní výdaje a příjmy národních výborů jsou výdaji a příjmy jednotného rozpočtu státního. Každý národní výbor hospodaří podle vlastního jednotného rozpočtu.
(2) Pro lidovou správu v hlavním městě Praze se sestavuje jednotný rozpočet ústředního národního výboru, jehož součástí jsou rozpočty obvodních národních výborů.
(3) Jednotný národní výbor, který vykonává na území okresu působnost okresního národního výboru a na území města svého sídla působnost místního národního výboru, hospodaří podle jednotného rozpočtu, jehož součástí je rozpočet pro lidovou správu v obci.
(4) Rozpočty komunálních podniků (zákon ze dne 21. července 1948, č. 199 Sb., o komunálních podnicích) nejsou součástí rozpočtu národního výboru. Do rozpočtu národního výboru se zařadí jen ty peněžní částky z rozpočtů komunálních podniků, jež se odvádějí národnímu výboru, zejména předpokládaný rozpočetní zisk, nebo jež jdou na jeho vrub.
(5) Ministerstvo financí může v dohodě s ministerstvem vnitra, státním úřadem plánovacím, nejvyšším účetním kontrolním úřadem a příslušným ústředním úřadem stanovit, v kterých případech se do rozpočtu národního výboru zařadí pouze zisk nebo ztráta jiných zařízení spravovaných národním