dnes je 21.7.2024

Input:

28/1946 Sb., Zákon o úpravě stálých seznamů voličských

č. 28/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 21. února 1946
o úpravě stálých seznamů voličských.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Obsah seznamů voličských.
§ 1.
Účel stálých seznamů voličských.
(1) V každé obci se zřídí stálé seznamy voličské podle ustanovení tohoto zákona.
(2) Zápis do těchto seznamů je podmínkou výkonu práva voliti do sboru zákonodárného a do národních výborů. Volič může voliti jen v té obci, v níž je zapsán ve stálých voličských seznamech; výjimky z této zásady se určují v § 15.
§ 2.
Zápis do stálých voličských seznamů.
(1) Do voličských seznamů (§ 1) buďtež zapsáni všichni státní občané Československé republiky české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti, bez rozdílu pohlaví, kteří v den vyložení voličských seznamů (§ 8) překročili 18. rok věku, mají - bez újmy ustanovení §§ 4 a 5 - bydliště v obci a nejsou podle § 3 výslovně vyloučeni ze zápisu. Doba strávená ve vojenské službě, nebo při válečných úkonech nepřetrhuje bydlení.
(2) Ve voličských seznamech bude zvláště poznamenáno, nemá-li kdo v den vyložení voličských seznamů nepřetržitě po 3 měsíce, počítajíc nazpět ode dne vyložení voličských seznamů, bydliště v obci, v níž jest podle odstavce 1 zapsán.
§ 3.
Vyloučení ze zápisu.
(1) Vyloučeni ze zápisu do voličských seznamů jsou ti,
1. kdož pravoplatným soudním výrokem jsou zcela nebo částečně zbaveni svéprávnosti;
2. kdož ztratili volební právo pravoplatným výrokem trestního soudu, pokud ztráta tohoto práva trvá (odstavec 2 a 3);
3. kdož jsou v donucovací pracovně.
(2) Není-li ztráta volebního práva zahrnuta již v jiném vedlejším trestu (ztráta čestných práv občanských, ztráta občanské cti), vysloví ji soud jako vedlejší trest, jestliže podle jiných zákonných ustanovení nastane ztráta tohoto práva (ztráta volebního práva do obcí, odnětí politických práv) již ze zákona nebo má-li podle jiných zákonných ustanovení býti vždy vyslovena, anebo jestliže podle předpisů dosud platných může býti vyslovena a čin byl spáchán z pohnutky nízké a nečestné. O tom, zda čin byl spáchán z pohnutky nízké a nečestné, rozhodne v řízení před porotními soudy porota.
(3) Ztráta volebního práva pomíjí, pokud podle zákona to není vyloučeno nebo jinak stanoveno, po třech letech, byla-li vyslovena při odsouzení pro zločin, a po jednom roce, byla-li vyslovena při odsouzení pro přečin nebo přestupek, počítajíc od výkonu nebo prominutí trestu nebo od promlčení jeho výkonu.
§ 4.
Zápis příslušníků branné moci a Sboru národní bezpečnosti.
(1) Za bydliště osoby, která jest povolána k výkonu vojenské služby, se považuje její dosavadní bydliště, případně poslední bydliště před nastoupením vojenské služby, i když v místě sama nepobývá.
(2) Vojenské osoby, které nemají bydliště anebo u nichž nelze zjistiti bydliště podle předchozího odstavce, budou zapsány do voličských seznamů v obci, v níž mají v den vyložení voličských seznamů svůj pobyt.
(3) Ustanovení odstavce 2 platí obdobně o členech Sboru národní bezpečnosti.
§ 5.
Zápis státních zaměstnanců, žijících mimo státní území.
Státní zaměstnanec Československé republiky, který má svoje služební působiště v některé