dnes je 26.9.2023

Input:

28/1947 Sb., Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947

č. 28/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. února 1947
o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12, odst. 1 a § 16, odst. 1 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:
§ 1.
(1) Zemědělskými podniky podle tohoto nařízení se rozumějí bez ohledu na rozsah nebo způsob provozování všechny podniky (nemovitosti), sloužící k získávání výrobků, které poskytuje rostlinná a živočišná prvovýroba, s výjimkou výroby lesní.
(2) Chovateli skotu (volů, býků, krav a mladého hovězího dobytka včetně telat), prasat a slepic se podle tohoto nařízení rozumějí osoby, které chovají skot, prasata a slepice, i když při tom neprovozují zemědělský podnik (odstavec 1).
§ 2.
(1) Úkoly, stanovené pro zemědělství zákonem č. 192/1946 Sb., rozvrhne ministerstvo zemědělství za součinnosti ministerstva výživy, pokud se tak již nestalo opatřením učiněným podle § 12, odst. 1 uvedeného zákona, a to na zemi Českou a zemi Moravskoslezskou po vyjádření zemských národních výborů a po slyšení Jednotného svazu českých zemědělců, na Slovensko po vyjádření pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, které se dohodne s pověřenectvem výživy a vyslechne Jednotný svaz slovenských zemědělců, při čemž stanoví pro každou zemi zemský plán zemědělské výroby.
(2) Zemské národní výbory, na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy, stanoví po slyšení příslušného Jednotného svazu zemědělců v rámci zemského plánu zemědělské výroby úkoly pro jednotlivé okresy (okresní plán zemědělské výroby), které okresní národní výbory rozvrhnou na obce svého obvodu, jimž ustanoví obecní plán zemědělské výroby. Úkol, který z celkového hospodářského plánu připadne provozovatelům podniků uvedených v § 1, odst. 1 a chovatelům uvedeným v § 1, odst. 2, stanoví v rámci obecního plánu zemědělské výroby místní národní výbor.
(3) Okresní plán zemědělské výroby jest pro okresy, ve kterých se provádí osidlování zemědělské půdy, stanoviti se zřetelem na výrobní poměry, vyplývající z nové úpravy pozemkové držby a z usměrňování zemědělské výroby v jejich obvodech.
§ 3.
Stanovení úkolů podle § 2 se provede takto:
a) Při stanovení úkolů v oboru rostlinné výroby jest vycházeti z ustanovení vyhlášky ministra zemědělství ze dne 19. července 1946, běž. č. 1549 Ú. l. I, o povinném osevu některých hospodářských plodin pro sklizňový rok 1947 (na Slovensku též z vyhlášky pověřence zemědělství a pozemkové reformy ze dne 26. července 1946, běž. č. 1456 Úr. v., o povinném osevu některých polnohospodářských plodin pro sklizňový rok /1947/ a z opatření, která podle těchto vyhlášek již byla učiněna, s tou změnou, že povinný osev olejnin u zemědělských podniků, které jsou majetkem nebo ve správě státu, svazků územní samosprávy a církví, dále u zemědělských podniků, které jsou v den vyhlášení tohoto nařízení v národní správě podle dekretu presidenta republiky ze dne 19.