dnes je 21.5.2024

Input:

28/1949 Sb., Vládní nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954

č. 28/1949 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. února 1949
o zdravotních referátech krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
U každého krajského národního výboru se zřizuje zdravotní referát. Zdravotní referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 2.
(1) Zdravotní referát obstarává krajskou správu ve věcech zdravotních; při tom dbá o rozvinutí všech složek zdravotní péče tak, aby se každému dostalo ústavou zaručené ochrany zdraví a aby se soustavně zvyšovala zdravotní úroveň všeho lidu.
(2) Bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů) plní zdravotní referát ve svém oboru zejména tyto úkoly:
1. Vypracovává dílčí plán vlastního krajského plánu a kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;
2. organisuje provádění zdravotnického výzkumu a soustavně sleduje zdravotní poměry v kraji;
3. pečuje všeobecně o hygienu životního prostředí;
4. organisuje a podle povahy úkolů i provádí ochrannou a léčebnou péči o zdraví lidu se zvláštním zřetelem na zdraví pracujícího lidu, matek a dětí a na otázky populace;
5. bojuje proti nemocem přenosným a sociálním;
6. dozírá na provoz zdravotnických středisek (ústavů národního zdraví a ambulatorií) a léčebných a ošetřovacích ústavů, včetně ústavů a zařízení lázeňských, a koordinuje jejich činnost;
7. spravuje oblastní nemocnice a státní odborné ústavy léčebné a ošetřovací;
8. pečuje o zdravotní výchovu lidu;
9. dozírá po zdravotní stránce na výživu lidu;
10. organisuje a provádí péči veterinárně-zdravotní, pokud má vztah k lidskému zdraví;
11. pečuje o výběr, zvyšování odborné úrovně a účelné rozmístění zdravotnických pracovníků a vyřizuje věci spojené s výkonem jejich činnosti;
12. dozírá na distribuci léčiv a jiných zdravotnických potřeb.
(3) Zdravotní referát provádí v oboru své působnosti také správní trestní řízení.
§ 3.
Ministerstvo zdravotnictví vydá v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ústředními úřady předpisy, jimiž se podrobně vymezí rozsah činnosti zdravotního referátu.
§ 4.
(1) Pomocným a poradním orgánem krajského národního výboru pro věci zdravotní je zdravotní komise, která při plnění svého úkolu pečuje zejména o koordinaci činnosti všech nositelů zdravotní péče v kraji a o přípravu návrhu zdravotnického plánu.
(2) Zdravotní komise má podle potřeby 5 až 9 členů a stejný počet náhradníků, které volí plenární zasedání krajského národního výboru především z řad odborníků. Volitelni jsou též zaměstnanci krajského národního výboru. Při volbě je nutno pamatovati zejména též na zastoupení jednotné odborové organisace, Ústřední národní pojišťovny a vojenské správy (zdravotnické služby).
(3) Předsedou zdravotní komise je zdravotní referent, jejím tajemníkem přednosta zdravotního referátu.
§ 5.
Dnem 20. února 1949 ujímají se krajské národní výbory krajské