dnes je 20.7.2024

Input:

28/1950 Sb., Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců

č. 28/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 22. února 1950
o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců.
Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
K důchodům z národního pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1949, se poskytne z prostředků tohoto pojištění jednorázový mimořádný přídavek, a to
 
1.
k důchodům invalidnímu a starobnímu a důchodu úrazovému, je-li úrazem výdělečná schopnost snížena alespoň o 50 %, k důchodu manželky, nežije-li ve společné domácnosti s manželem, dále k důchodům vdovy, vdovce a družky, jakož i k důchodu sociálnímu v částce
500 Kčs;
2.
k důchodům sirotků, rodičů a jiných pozůstalých a k sociálnímu důchodu sirotků v částce
300 Kčs;
3.
k výchovnému v částce
150 Kčs.
§ 2.
K zaopatřovacím požitkům podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1949, se poskytne jednorázový mimořádný přídavek, a to
 
1.
k zaopatřovacím požitkům invalidy, jemuž byl přiznán ošetřovací nebo slepecký příplatek, v částce
750 Kčs;
2.
k zaopatřovacím požitkům jiného invalidy, jehož výdělečná schopnost je podle uvedeného zákona snížena aspoň o 45 %, jakož i k zaopatřovacím požitkům vdovy, vdovce a družky v částce
500 Kčs;
3.
k zaopatřovacím požitkům sirotků, rodičů a jiných pozůstalých v částce
300 Kčs;
4.
k příplatku na každé dítě v částce
150 Kčs.
§ 3.
(1) Jednorázový mimořádný přídavek nenáleží
1. poživatelům odpočivných nebo zaopatřovacích platů poskytovaných z veřejných prostředků;
2. osobám, kterým se vyplácejí důchody (zaopatřovací požitky) do ciziny;
3. osobám, které mají jako zaměstnanci (učni) nárok na vánoční příspěvek za rok 1949.
(2) Při souběhu důchodu podle zákona o národním pojištění se zaopatřovacími požitky podle zákona č. 164/1946 Sb. náleží vždy jen přídavek k důchodu z národního pojištění. Sbíhá-li se několik důchodů z národního pojištění, náleží jen přídavek nejvyšší; to platí obdobně i při souběhu několika zaopatřovacích požitků podle zákona č. 164/1946 Sb.
§ 4.
Přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daně ze mzdy.
§ 5.
Neprávem přijaté přídavky může jejich plátce odečísti od dávek, na něž má příjemce vůči němu nárok.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1949; provede jej ministr práce a sociální péče.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Erban v. r.