dnes je 21.7.2024

Input:

28/1951 Sb., Nařízení o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu, platné do 22.12.1954

č. 28/1951 Zb.
[zrušené č. 58/1954 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra-předsedy
státního úřadu plánovacího
ze dne 4. dubna 1951
o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
Ministr-předseda státního úřadu plánovacího nařizuje v dohodě s ministrem lehkého průmyslu podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) V zájmu hospodárného využití materiálu z motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu se provede jejich výkup podle tohoto nařízení.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na motorová vozidla ozbrojených sborů.
§ 2.
(1) Motorovými vozidly trvale nezpůsobilými k provozu jsou podle tohoto nařízení vraky motorových vozidel a motorová vozidla, která byla nebo budou při technické prohlídce technickým orgánem krajského národního výboru uznána trvale nezpůsobilými k provozu.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro přívěsné vozy motorových vozidel.
§ 3.
(1) Vlastníci vraků motorových vozidel, po případě uživatelé místností, budov nebo jiných nemovitostí, v nichž nebo na nichž jsou vraky uloženy, jsou povinni je hlásit Sběrným surovinám, národnímu podniku, a to příslušnému krajskému závodu, do 14 dnů ode dne, kdy toto nařízení nabývá na účinnosti.
(2) V hlášení podle odstavce 1 se uvede
a) popis vraku motorového vozidla, obsahující pokud možno hlavní technické údaje (značku, typ), stav a přibližnou váhu,
b) místo, kde je vrak uložen,
c) datum hlášení, jméno a bydliště ohlašovatelovo a jeho podpis.
(3) Hlášení motorových vozidel, která byla nebo budou při technické prohlídce uznána trvale nezpůsobilými k provozu, se činí způsobem, který určí ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem lehkého průmyslu.
§ 4.
Vlastníci motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu (§ 2) jsou povinni je přenechat Sběrným surovinám, národnímu podniku, za ceny a za podmínek, které stanoví ministerstvo lehkého průmyslu v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu.
§ 5.
Sběrné suroviny, národní podnik, převezmou motorová vozidla trvale nezpůsobilá k provozu v místě, kde jsou uložena, a zajistí, aby při rozebírání nebyly poškozeny ty díly, které označí odborný zástupce Mototechny, národního podniku, a pokud jde o traktory, odborný zástupce Ústředí pro mechanisaci zemědělství, národního podniku, za upotřebitelné; tyto díly označí Sběrné suroviny, národní podnik, značkou a typem vozidla, z něhož byly odebrány, a přenechají je Mototechně, národnímu podniku, po případě Ústředí pro mechanisaci zemědělství, národnímu podniku, za ceny, které stanoví ministerstvo lehkého průmyslu v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu.
§ 6.
Podrobnosti o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu a jejich rozebírání stanoví ministerstvo lehkého průmyslu v dohodě s ministerstvy vnitřního obchodu, dopravy a zemědělství.
§ 7.
Úkoly národních výborů při provádění tohoto nařízení stanoví ministerstvo lehkého průmyslu v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ministerstvy.
§ 8.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.