dnes je 8.12.2023

Input:

28/1953 Sb., Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních podnicích stavebních a montážních a v komunálních podnicích stavebních, platné do 31.12.1956

č. 28/1953 Zb.
[zrušené č. 23/1957 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. dubna 1953
o ředitelských fondech v národních podnicích stavebních a montážních a v komunálních podnicích stavebních.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) K zvýšení iniciativy a odpovědnosti ředitelů (správců) národních podniků stavebních a montážních a komunálních podniků stavebních (dále jen „podniky“) a k podnícení hmotného zájmu zaměstnanců na plnění technickostavebního a finančního plánu zřizuje se v těchto podnicích ředitelský fond (dále jen „fond“).
(2) Seznam podniků, v nichž se zřizuje fond, vydá věcně příslušné ministerstvo v dohodě s ministerstvem financí.
§ 2.
(1) Do fondu plyne podíl na plánovaném zisku, nebo jde-li o podnik, kde není zisk plánován nebo kde je plánována ztráta, podíl z plánované úspory, dosažené snížením vlastních nákladů stavebních a montážních prací, ve výši 1 1/2 %.
(2) V případě, že podnik překročí plán zisku a plán snížení vlastních nákladů stavebních a montážních prací, převádí se do fondu navíc podíl z úhrnného nadplánového zisku nebo z nadplánové úspory, dosažené snížením vlastních nákladů, ve výši 25 %.
(3) Fond obdrží také odměnu z nadplánových odvodů vlastních oběžných prostředků (obratových fondů) ve výši a za podmínek, které stanoví ministr financí zvláštními směrnicemi.
(4) Celkový roční úhrnný podíl plynoucí do fondu nesmí překročit 5 % ročního mzdového fondu pracovníků na stavebních a montážních pracích a ve výrobních provozech, přepočteného na procento skutečného plnění plánu stavebních a montážních prací.
(5) Podmínkou pro poskytnutí podílu fondu jest, že podnik plní nebo překračuje plán stavebních a montážních prací co do jejich objemu, plán snížení vlastních nákladů stavebních a montážních prací a plán zisku.
§ 3.
Při určení výše nadplánového zisku nebo nadplánové úspory, dosažené snížením stavebních nákladů, se do tohoto zisku nebo úspory nezapočítávají ty částky, které vyplynuly z příčin, jež nezávisí na výrobní činnosti podniku.
§ 4.
(1) Po ukončení každého čtvrtletí převádí se do fondu zálohový podíl na základě rozvahy podniku ve výši 50 % částky vypočtené podle § 2, a to podle souhrnných výsledků dosažených od počátku roku.
(2) Konečná výše podílu převáděného do fondu se určuje podle schválené roční rozvahy.
§ 5.
(1) Prostředků fondu používá ředitel (správce) podniku:
a) k rozšiřování výroby, k výstavbě a opravám prováděným bytovým hospodářstvím podniku a k technickému zdokonalování výroby (malá mechanisace, realisace zlepšovacích návrhů a pod.) i mimo rámec plánovaných investic, a to ve výši 40 % fondu;
b) na zlepšení kulturní a sociální péče o pracovníky podniku (k rozšíření neprůmyslových hospodářství, k zřizování dětských zařízení, jídelen, kluboven, k nákupu inventáře pro tato zařízení, na tělovýchovné účely a pod.); k výplatě individuálních odměn pracovníkům za vynikající pracovní