dnes je 25.2.2024

Input:

28/1954 Sb., Vládní nařízení o působnosti v oboru plánování a tvorby cen, platné do 30.9.1959

č. 28/1954 Zb.
[zrušené č. 60/1959 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. května 1954
o působnosti v oboru plánování a tvorby cen.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Působnost v oboru plánování a tvorby cen přísluší vládě, státnímu úřadu plánovacímu, jednotlivým ministerstvům, Ústřední správě vodního hospodářství, vládnímu výboru pro výstavbu, Státnímu výboru pro tělesnou výchovu a sport, Ústřední radě družstev, ústředním svazům družstev (dále jen „ústředním orgánům“) a výkonným orgánům krajských národních výboru v rozsahu uvedeném v tomto nařízení.
§ 2.
(1) Vláda stanoví na návrh
a) státního úřadu plánovacího základní směrnice pro plánování cen a směrnice pro přípravu zásadních cenových úprav, státní velkoobchodní ceny nových výrobků a změny státních velkoobchodních cen,
b) ministerstva vnitřního obchodu změny státních maloobchodních cen, s výjimkou cen léčiv, zdravotnického zboží a léčivých a aromatických rostlin (dále jen „léčiva“), v § 13 uvedených zemědělských výrobních prostředků, elektřiny, plynu a páry,
c) ministerstva dopravy, vypracovaný v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, zásady pro vypracování osobních a nákladních tarifů v dopravě železniční, silniční, letecké a vodní, tarify přístavního provozu, státní ceny služeb automobilového opravárenství a zasilatelství a náhrady v oboru cizineckého cestovního ruchu,
d) ministerstva spojů poštovní a telekomunikační poplatky, po případě jiné sazby za výkony poskytované státní správou spojů,
e) ministerstva místního hospodářství zásady pro stanovení cen pozemků a budov a na návrh vypracovaný v dohodě s Ústřední radou družstev zásady pro stanovení nájemného z pozemků, budov a místností,
f) ministerstva místního hospodářství tarify městské dopravy tramvajové, trolejbusové a autobusové v Praze, Kladně, Mostě, Ústí n. L., Plzni, Liberci, Brně, Olomouci, Gottwaldově, Bratislavě, Košicích a Ostravě,
g) ministerstva místního hospodářství, vypracovaný v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, ceny služeb holičů, krejčích, švadlen, obuvníků, prádelen, žehlíren, čistíren šatstva, ubytovacích podniků a zásady pro stanovení cen ostatních služeb, poskytovaných podniky podléhajícími ministerstvu místního hospodářství nebo ústředním svazům družstev,
h) Ústřední správy vodního hospodářství zásady pro stanovení úplat za dodávku vody z vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod,
ch) ministerstva zdravotnictví změny státních maloobchodních cen léčiv,
i) ministerstva výkupu státní výkupní ceny zemědělských výrobků dodávaných na plnění dodávkové povinnosti a státní nákupní ceny zemědělských výrobků, jakož i rozsah a ceny zpětných dodávek průmyslového zboží zemědělcům, státní velkoobchodní ceny krmiv a zemědělských výrobků určených pro dodávky obchodu a průmyslu a státní velkoobchodní ceny krmiv a zemědělských výrobků určených mimotřžním spotřebitelům a pro mimořádné výpomoci,
j) ministerstva zemědělství státní výkupní, státní nákupní, státní velkoobchodní a státní maloobchodní ceny osiv a sadby,