dnes je 21.4.2024

Input:

28/1957 Sb., Nařízení o organisaci a působnosti vysokých škol a jejich složek, platné do 30.4.1966

č. 28/1957 Zb.
[zrušené č. 19/1966 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra školství a kultury
ze dne 4. května 1957
o organisaci a působnosti vysokých škol a jejich složek.
Ministr školství a kultury nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 17 odst. 1 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:
§ 1
Základní ustanovení
(1) Vysoké školy jsou rozpočtové organisace. U vysokých škol, které mají větší počet fakult nebo mají fakulty se složitým provozem, může rektor se souhlasem ministra školství a kultury přenést vyřizování některých hospodářských věcí s vysoké školy na jednotlivé fakulty nebo na zařízení vysoké školy (na př. koleje). Správa a kontrola školského účelového zařízení (§ 13), jež slouží potřebám fakulty, může být takto přenesena na fakulty.
(2) Z důvodů pružnosti a hospodárnosti správy může ministr školství a kultury v dohodě s ministrem financí určit, že jednotlivé organisační složky a jiná zařízení vysoké školy jsou samostatnými rozpočtovými organisacemi.
§ 2
Rektor
(1) Rektor řídí a spravuje vysokou školu, odpovídá za její pedagogickou, politicko-výchovnou, vědeckou (uměleckou), kádrovou, správní a hospodářskou činnost, jakož i za správu a provoz školských účelových zařízení, přičleněných k vysoké škole. Rektor zastupuje vysokou školu navenek.
(2) Návrh, aby president republiky jmenoval nebo odvolal rektora, podává vládě ministr školství a kultury po projednání ve vědecké (umělecké) radě vysoké školy a po vyjádření Státního výboru pro vysoké školy, na Slovensku sbor pověřenců na návrh pověřence školství a kultury vypracovaný po projednání ve vědecké (umělecké) radě vysoké školy a po vyjádření Slovenského výboru pro vysoké školy. Za rektora se navrhuje zpravidla profesor vysoké školy.
§ 3
Prorektoři
(1) Prorektor zastupuje rektora jednak v určitém oboru činnosti, jednak za jeho nepřítomnosti (po dobu dovolené, nemoci a pod.).
(2) Počet prorektorů a jejich působnost na vysoké škole stanoví a prorektory zpravidla z profesorů vysoké školy jmenuje a odvolává ministr školství a kultury po projednání ve vědecké (umělecké) radě vysoké školy a po vyjádření Státního výboru pro vysoké školy. Rektor určuje, který z prorektorů ho zastupuje za jeho nepřítomnosti.
§ 4
Vědecká (umělecká) rada vysoké školy
(1) Schůze vědecké (umělecké) rady vysoké školy (dále jen „rada vysoké školy“) svolává a řídí rektor, který provádí také její usnesení.
(2) Nesouhlasí-li rektor s usnesením rady vysoké školy, neprovede je, oznámí svůj nesouhlas radě vysoké školy a předloží spornou věc bez prodlení se svým návrhem k rozhodnutí ministru školství a kultury. Toto ustanovení neplatí pro rozhodnutí rady vysoké školy ve věci udělení vědecké hodnosti; pro řízení o udělování vědeckých hodností platí zvláštní předpisy.
(3) Schůzí rady vysoké školy se účastní s hlasem poradním také kvestor vysoké školy.
(4) Rada vysoké školy s větším počtem fakult různého zaměření jedná buď v plenu, jde-li o věci týkající se celé vysoké školy, anebo v sekcích odpovídajících skupinám fakult sdružených podle příbuznosti oborů. Ve sporných případech rozhoduje o tom, kde věc bude