dnes je 16.4.2024

Input:

28/1960 Sb., Vládní nařízení o dodatkové dovolené zaměstnanců, platné do 31.12.1965

č. 28/1960 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. března 1960
o dodatkové dovolené zaměstnanců
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 6 zákona č. 81/1959 Sb., o placené dovolené na zotavenou:
§ 1
(1) Za zaměstnance, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné (§ 6 zákona), se považují zaměstnanci
a) pracující s otevřenými zářiči na pracovištích II. a III. kategorie podle ČSN včetně práce u reaktorů a v oblasti primárního okruhu, u přístrojů pro přečerpávání radonu a ve zdravotnictví při léčebném zavádění uzavřených zářičů a dále pracující při úpravě radioaktivních surovin, pokud na těchto pracovištích dávky ionizujícího záření jsou obzvláště vysoké;
b) v zařízeních pro léčení tuberkulózy, kteří provádějí rentgenovou diagnostiku po více než 3 hodiny denně v měsíčním průměru;
c) kteří trvale pracují v laboratořích s vysoce virulentním materiálem;
d) kteří trvale pracují v tuberkulózních léčebnách a tuberkulózních lůžkových i ambulantních odděleních ústavů národního zdraví, v nichž se ošetřují nemocní s nakažlivou formou TBC, a v Bangových izolátech;
e) pracující pod vlivem RTG záření a s ostatními uzavřenými zářiči, pracující ve zdravotnických zařízeních při práci s radonem a pracující na pracovištích pro těžbu radioaktivních surovin, pokud v těchto případech nelze zabránit překročení 1/5 nejvýše přípustné dávky záření a zaměstnanci na těchto pracovištích pracují nepřetržitě po dobu delší 3 let;
f) kteří trvale pracují v infekčních složkách zdravotnických a veterinárních zařízení, v laboratořích a na pracovištích sloužících převážně pro vyšetření nebo zpracování infekčních materiálů;
g) pracující při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých;
h) vyslaní k dlouhodobému výkonu prací do tropických oblastí nebo jinak zdravotně obtížných oblastí, pokud v těchto oblastech pracují nepřetržitě po dobu delší jednoho roku.
(2) Seznamy druhů prací, popřípadě pracovišť podle odstavce 1 písm. a) a e) vydá příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a Ústřední radou odborů a seznamy druhů prací, popřípadě pracovišť podle písm. c) a f) ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ústřední radou odborů.
§ 2
(1) Zaměstnancům uvedeným v § 1 odst. 1 se dovolená podle § 2 odst. 1 až 3 a § 5 odst. 1 zákona prodlužuje o jeden kalendářní týden.
(2) Zaměstnancům, kteří jsou při pracích uvedených v § 1 odst. 1 zaměstnáni jen část kalendářního roku, přísluší za každých 25 takto odpracovaných dnů poměrná část dodatkové dovolené, a to i tehdy, jestliže jim nevznikl nárok na řádnou dovolenou.
(3) Aby dodatková dovolená splnila svůj účel, musí být zaměstnancům vždy přednostně poskytnuta (§ 13 odst. 5 zákona) a nesmí být krácena (§ 8 odst. 3 zákona).
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1960; provedou je všichni členové vlády.
 
Široký v. r.
Dolanský v. r.
Poláček v. r.
Kopecký v. r.
Štrougal v. r.
Barák v. r.
Uher v. r.
inž. Šimůnek v. r.
Beran v. r.
inž. Jankovcová v. r.
Jonáš v. r.
dr. Kyselý v. r.
dr. Kahuda v. r.
Plojhar v. r.
Reitmajer v. r.
David v. r.
dr. Škoda v. r.
Ďuriš v. r.
dr. Vlasák v. r.
Krajčír v. r.
Brabec v. r.