dnes je 2.12.2023

Input:

28/1965 Sb., Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, platné do 31.7.1966

č. 28/1965 Zb.
[zrušené č. 60/1966 Zb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 24. března 1965
o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 58 zákona č. 101/1964 SB., o sociálním zabezpečení, a podle § 96 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků:
Nároky na starobní důchod při zaměstnání (pracovní činnosti v družstvu)
§ 1
Nároky na starobní důchod při zaměstnání
Pracovníku, který je zaměstnán po vzniku nároku na starobní důchod z důchodového zabezpečení pracovníků nebo družstevních rolníků anebo z důchodového pojištění osob samostatně hospodařících se poskytuje starobní důchod
a) po dosažení věku 65 let,
b) po dosažení věku 60 let. jde-li o starobní důchod ze zaměstnání I. pracovní kategorie anebo o plný starobní důchod ženy ze zaměstnání nebo z pracovní činnosti v jednotném zemědělském družstvu;
starobní důchod se pracovníkům poskytuje ve všech těchto případech až do výše
1000 Kčs měsíčně, konají-li zaměstnání I. pracovní kategorie,
800 Kčs měsíčně, konají-li zaměstnání II. pracovní kategorie,
600 Kčs měsíčně, konají-li zaměstnání III. pracovní kategorie,
c) i když nejsou splněny podmínky uvedené pod písm. a) a b), jestliže starobní důchod nepřevyšuje částku 400 Kčs měsíčně a hrubý výdělek pracovníka nečiní více než 800 Kčs měsíčně.
§ 2
Nároky na starobní důchod při pracovní činnosti v jednotném zemědělském družstvu
Družstevníku,1) který pracuje v jednotném zemědělském družstvu po vzniku nároku na starobní důchod, se tento důchod poskytuje
a) až do výše 1000 Kčs měsíčně, jestliže nárok na starobní důchod vznikl z důchodového zabezpečení pracovníků nebo po 30. červnu 1964 z důchodového zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev s vyšší úrovní hospodaření,
b) až do výše 600 Kčs měsíčně, jestliže vznikl nárok na starobní důchod z důchodového zabezpečení družstevních rolníků určených důchodovým pásmem,2)
c) v plné výši, jestliže nárok na starobní důchod vznikl z důchodového pojištění osob samostatně hospodařících.
Nároky na důchod při kampaňových, sezónních a jiných krátkodobých pracích
§ 3
(1) Poživatelům starobního, vdovského a sirotčího důchodu z důchodového zabezpečení (pojištění), kterým by se důchod nevyplácel anebo by se krátil při zaměstnání nebo pracovní činnosti v jednotném zemědělském družstvu, se poskytuje důchod v ne změněné výši, jestliže je důchodce přechodně zaměstnán (přechodně pracovně činný v družstvu) po dobu sjednanou nejvýše na 120 pracovních dnů, a jde-li o práce administrativní, nejvýše na 60 pracovních dnů, pokud důchodce skutečně neodpracoval v takovém zaměstnání (pracovní činnosti) v kalendářním roce více než uvedený počet pracovních dnů. Podmínkou přitom je, že důchodce koná práce kampaňové, sezónní, špičkové, nárazové nebo výpomocné, které zpravidla nemohou být vykonány pracovníky zaměstnanými (pracovně činnými) v závodě (družstvu) po celý rok. Do počtu odpracovaných dnů se započítávají i dny, za které důchodci náleželo nemocenské.
(2) Důchodcům uvedeným v předchozím odstavci se poskytuje důchod v ne změněné výši také