dnes je 21.4.2024

Input:

28/1966 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazování volných pracovních míst učitelů vysokých škol, platné do 31.8.1980

č. 28/1966 Zb.
[zrušené č. 39/1980 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 27. dubna 1966,
kterou se vydávají předpisy o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazování volných pracovních míst učitelů vysokých škol
Ministerstvo školství a kultury stanoví po dohodě s Ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců školství a kultury a se souhlasem Ústřední rady odborů podle § 31 odst. 1 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách (dále jen „zákon“) a § 23 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.:
Oddíl I
Habilitační řízení pro docenty vysokých škol
§ 1
(1) Docenty pro určitý obor mohou být jmenování odborní asistenti, vědečtí (umělečtí) pracovníci nebo odborníci z praxe, kteří vyhovují morálně politickým požadavkům, v habilitačním řízení prokázali pedagogickou a vědeckou, popřípadě uměleckou způsobilost, mají potřebnou praxi, a nejde-li o jmenování docenty uměleckého oboru, mají vědeckou hodnost. Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou být jmenování docenty i ti, kdo nemají vědeckou hodnost.
(2) Pedagogická způsobilost uchazeče podle odstavce 1 se posuzuje podle výsledků jeho pedagogické činnosti.
(3) Vědeckou způsobilost podle odstavce 1 prokazuje uchazeč výsledky své vědecké práce, zejména vědeckými spisy, habilitační prací, která je buď samostatným spisem nebo souborem prací uchazeče, a její obhajobou. Jako habilitační práce může být předložena i práce, která nebyla zvlášť vypracována pro tento účel, avšak nesmí jít o práci totožnou s prací, jež byla podkladem pro udělení jiného tituly nebo vědecké hodnosti. Musí jít o práci společensky významnou, např. o realizaci plánovaného výzkumného úkolu. Uměleckou způsobilost prokazuje uchazeč zejména předložením uměleckých děl nebo přehledu výkonů.
(4) Potřebnou praxí podle odstavce 1 se rozumí zpravidla několikaletá odborná praxe, ve které uchazeč získal praktické zkušenosti nutné pro učitelskou činnost docenta v daném oboru; praxe se vykonává buďto na odborném pracovišti mimo vysokou školu, zejména jde-li o hlavní obory na vysokých školách technického, ekonomického a zemědělského směru na lékařských fakultách, nebo na odborných pracovištích vysoké školy.
§ 2
(1) Habilitační řízení se zahajuje na základě žádosti uchazeče. Žádost se podává děkanovi příslušné fakulty, která je oprávněna konat habilitační řízení (odstavec2). Uchazeč v žádosti uvede obor, ve kterém se hodlá habilitovat. Tímto oborem je zpravidla některý z vědních oborů1) nebo obor vymezený podle potřeb výuky.
(2) Habilitační řízení se koná na fakultě, kde navrhovaný obor patří mezi hlavní obory2) a kde je alespoň jeden profesor příslušného oboru. V případě, že na žádné vysoké škole není profesor příslušného oboru, může se habilitační řízení konat na fakultě, kde je alespoň jeden profesor blízkého oboru.3) V případě, že se habilitační řízení koná na jiné fakultě, než kde má uchazeč jako docent působit, účastní se habilitace také zástupce fakulty, na které má uchazeč působit.
(3) Jde-li o nový obor nebo o hraniční obor, může se