dnes je 8.12.2023

Input:

28/1969 Zb., Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysoké školy, v znení účinnom k 24.3.1970

28/1969 Zb.
[zrušené č. 164/1975 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
z 21. marca 1969
o prijímaní na štúdium na vysoké školy
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
22/1970 Zb.
24.03.1970
ruší § 46
Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 19 ods. 1 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:
Časť I
Prijímanie na riadne štúdium
A
Denné štúdium
§ 1
Všeobecné podmienky prijatia
Na riadne štúdium na vysoké školy sa prijímajú v súlade s potrebami spoločnosti uchádzači, ktorí majú úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a prešli úspešne prijímacím konaním na vysokej škole; na vysokých školách umeleckého smeru môže dekan výnimočne upustiť od požiadavky úplného stredného vzdelania, ak ide o uchádzača, ktorý preukázal mimoriadne umelecké nadanie a dovŕšil 18. rok veku.
§ 2
Podávanie a zasielanie prihlášok vysokým školám
(1) Na prijatie na vysokú školu v bežnom školskom roku môže uchádzač podať len jednu prihlášku, v ktorej uvedie zvolený študijný odbor, príslušnú fakultu a vysokú školu.
(2) Prihlášky na štúdium na vysokej škole podávajú žiaci škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie na predpísaných tlačivách riaditeľom škôl do 31. marca, na vysoké školy umeleckého smeru do 31. decembra predchádzajúceho roka. Riaditelia škôl ich zasielajú dekanátom najneskôr do 15. apríla, na vysoké školy umeleckého smeru najneskôr do 15. januára. Ostatní uchádzači zasielajú prihlášky priamo dekanátom najneskôr do 15. apríla, na vysoké školy umeleckého smeru do 15. januára.
(3) K prihláške musí uchádzač pripojiť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium s prihliadnutím na osobitné požiadavky jednotlivých odborov a na výkon povolania, pre ktoré týmto štúdiom získa kvalifikáciu. Uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou predložia lekárske potvrdenie okresnej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia.
(4) Ak má prihláška formálne nedostatky, vyzve dekanát uchádzača, aby ich v primeranej lehote odstránil. Po uplynutí určenej lehoty alebo ak prihláška nezodpovedá podmienkam určeným v predchádzajúcich ustanoveniach, môže dekan prihlášku odmietnuť.
§ 3
Spôsoby prijímania na vysoké školy
(1) Pri prijímaní uchádzačov na štúdium možno postupovať tak:
a) že sa prijmú všetci uchádzači, ktorí maturitným vysvedčením preukážu ukončené úplné stredné vzdelanie, alebo tak
b) že sa výsledky štúdia dosiahnutého na škole poskytujúcej úplné stredné vzdelanie zhodnotia spolu s výsledkami prijímacej skúšky, ktorú vykoná každý uchádzač, alebo tak
c) že sa prijmú bez prijímacej skúšky tí uchádzači, ktorí preukážu maturitným vysvedčením, výsledkami dosiahnutými na matematických alebo fyzikálnych olympiádach, prípadne i ďalšími vysvedčeniami zo strednej školy v predmetoch rozhodujúcich pre zvolený odbor veľmi dobrý prospech; uchádzači, ktorí určené podmienky nesplňujú, vykonajú ešte prijímaciu skúšku.
(2) Spôsob prijímania na príslušný školský rok ako i podmienky podľa odseku 1 bodu c) vopred určí dekan.
§ 4
Prijímacia skúška
(1) Prijímacie skúšky na vysoké školy sa konajú až po maturitných skúškach a ukončia sa