dnes je 18.4.2024

Input:

280/1949 Sb., Zákon o územním plánování a výstavbě obcí, platné do 31.12.1958

č. 280/1949 Zb.
[zrušené č. 87/1958 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1949
o územním plánování a výstavbě obcí.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Územní plánování obcí.
§ 1.
Základní ustanovení.
Územní plánování obcí je součástí jednotného hospodářského plánu a musí tedy vyhovovat veřejným potřebám a zájmům.
§ 2.
Územní plány obcí.
(1) Místní národní výbory pořizují územní plány směrné a podrobné a řídí se při tom pokyny, které jim udělují krajské národní výbory, a to zejména také z hlediska plánovitého uspořádání větších území. Místní národní výbory jsou povinny tyto plány pořídit, po případě změnit nebo doplnit ve lhůtě, kterou stanoví krajské národní výbory.
(2) Jestliže místní národní výbor nepořídí, po případě nezmění nebo nedoplní územní plán ve lhůtě stanovené krajským národním výborem nebo nevyhoví pravomocně uděleným závazným pokynům, může provedení příslušných prací zařídit krajský národní výbor.
(3) Vláda určí nařízením zásady pro územní plánování, jakož i obsah a způsob vypracování územních plánů.
§ 3.
Směrný územní plán.
(1) Směrný územní plán (dále jen „směrný plán“) stanoví zásadní směrnice pro uspořádání celého území jedné nebo více obcí a povšechně rozvrhuje potřebné plochy pro jednotlivé účely, při čemž dbá toho, aby byly pokud možno zajištěny, rozvinuty a využity všechny hospodářské možnosti plánovaného území.
(2) Pro dvě nebo více obcí se pořídí společný směrný plán, zejména je-li to nutné v zájmu potřebného organického utváření větších celků nebo přesahuje-li stavební a hospodářský vývoj hranice jednotlivé obce nebo nemohou-li místní národní výbory dotčených obcí dosíci vhodného řešení samostatnými plány.
§ 4.
Podrobný územní plán.
(1) Podrobný územní plán (dále jen „podrobný plán“) vymezuje podrobněji plochy určené povšechně směrným plánem pro jednotlivé účely, zejména pak zásadně stanoví místní dopravní spoje, blíže určuje druh zastavění, stanoví zásady pro asanaci nebo přestavbu jádra obce anebo pro asanaci širších území a zpravidla též určuje stavební obvody.
(2) Pro pořízení podrobného plánu společného pro dvě nebo více obcí platí obdobně ustanovení § 3, odst. 2.
§ 5.
Stavební obvod.
(1) Pro každou obec, v níž se mají provádět pozemní stavby a veřejná zařízení s nimi souvisící, se určí jeden nebo více stavebních obvodů, a to tak, aby byl zajištěn účelný, hospodárný a ucelený stavební vývoj obce (po případě i asanace nebo přestavba jádra obce).
(2) Není-li stavební obvod určen podrobným plánem, může jej určit krajský národní výbor po slyšení místního a okresního národního výboru. Obdobně může být stavební obvod změněn, a to i když byl určen podrobným plánem.
(3) Pozemní stavby a veřejná zařízení lze provádět jen ve stavebním obvodu. Toto omezení neplatí pro stavby k účelům obrany státu nebo po potřeby vojenské správy, jakož i pro některé jiné druhy staveb, které určí vláda nařízením.
ČÁST II.
Provádění výstavby obcí.
Oddíl I.
Všeobecná ustanovení.
§ 6.
Zastavovací plán.
(1) Zastavovací plán stanoví přesně druh, způsob a rozsah využití pozemků, zejména po stránce stavební (určením uliční a stavební čáry a