dnes je 26.2.2024

Input:

281/1948 Sb., Zákon o výkonu finanční správy národními výbory

č. 281/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o výkonu finanční správy národními výbory.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně.
§ 1.
(1) Finanční správu vykonávají:
v první stolici okresní národní výbory,
v druhé stolici krajské národní výbory.
(2) Na okresní národní výbory přejde působnost, kterou dosud vykonávají finanční úřady I. stolice a finanční úřady výkonné.
(3) Na krajské národní výbory přejde působnost, kterou dosud v českých zemích vykonávají finanční úřady II. stolice a působnost téhož druhu, kterou na Slovensku dosud vykonávají pověřenectvo financí a okresní finanční ředitelství. Vláda může však nařízením přenést část působnosti uvedené v předcházející větě na okresní národní výbory.
§ 2.
Národní výbory budou se ujímat výkonu finanční správy (§ 1) počínajíc dnem 1. ledna 1949 postupně v časovém pořadí, jež určí vláda nařízením.
§ 3.
(1) U krajských a okresních národních výborů a u místních národních výborů, které vykonávají jejich působnost, se zřídí pro obstarávání finanční správy finanční referát.
(2) Organisaci a činnost finančního referátu upraví vláda nařízením.
§ 4.
Finanční úřady I. a II. stolice a finanční úřady výkonné se zruší dnem, kdy veškerou jejich působnost budou již vykonávat národní výbory, po případě jiné orgány (úřady) podle zvláštních předpisů o tom vydaných. Tento den vyhlásí ministerstvo financí vyhláškou v Úředním listě.
§ 5.
Vlád může po dobu, než se okresní národní výbory ujmou výkonu finanční správy v plném rozsahu (§ 2), nařízením přenést část působnosti vykonávané dosud finančními úřady II. stolice a na Slovensku působnosti téhož druhu vykonávané pověřenectvem financí nebo okresními finančními ředitelstvími (§ 1, odst. 3) na dosavadní finanční úřady I. stolice a působnost dosavadních finančních úřadů I. stolice a finančních úřadů výkonných na berní správy.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě s ministrem vnitra.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.