dnes je 17.4.2024

Input:

281/1949 Sb., Zákon, kterým se mění předpisy o překládání veřejných zaměstnanců do výslužby, platné do 31.8.1957

č. 281/1949 Zb.
[zrušené č. 33/1957 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1949,
kterým se mění předpisy o překládání veřejných zaměstnanců do výslužby.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
§ 1.
(1) Vojenské osoby z povolání mladší než 50 let, které by měly být podle dosavadních předpisů přeloženy do výslužby, po případě do zálohy s odbytným, přeloží se s výjimkou stanovenou v § 2 do zálohy bez nároku na vojenské odpočivné platy, po případě na odbytné.
(2) Poživatelé vojenských odpočivných platů, kteří jsou dne 31. prosince 1949 mladší než 50 let, pozbývají s výjimkou stanovenou v § 2 tímto dnem nároku na tyto platy. Pokud byli vojenskými osobami ve výslužbě, stávají se tímto dnem vojenskými osobami v záloze.
§ 2.
Ustanovení § 1 se nevztahuje na osoby, které byly nebo budou přeloženy do výslužby v důsledku provedeného přezkumného řízení nebo proto, že měly nebo budou mít 40 služebních let započitatelných a z toho aspoň 30 let skutečných.
§ 3.
Nároky na přídavek za zranění, válečný přídavek nebo přídavek k výslužnému zůstávají nedotčeny.
Oddíl II.
§ 4.
(1) Služební poměr ostatních veřejných zaměstnanců mladších než 50 let, kteří by měli být podle dosavadních předpisů přeloženi do dočasné nebo trvalé výslužby z jiného důvodu než pro neschopnost k službě z důvodů zdravotních, se zruší bez nároku na odpočivné platy.
(2) Služební poměr zaměstnanců, kteří jsou dne 31. prosince 1949 mladší než 50 let a jsou na dovolené s čekatelným, se dnem 31. prosince 1949 zrušuje.
(3) Poživatelé odpočivných platů, kteří jsou dne 31. prosince 1949 mladší než 50 let a byli přeloženi do dočasné nebo trvalé výslužby z jiného důvodu než pro neschopnost k službě z důvodů zdravotních, pozbývají tímto dnem nároku na tyto platy.
§ 5.
(1) Veřejnými zaměstnanci ve smyslu § 4 se rozumějí zaměstnanci
a) státu, svazků lidové správy a ostatních veřejnoprávních korporací a nadací,
b) ústavů, podniků, fondů a zařízení, jež náležejí (náležely) subjektům uvedeným pod písm. a) nebo jsou (byly) jimi spravovány a
c) pro něž platí zákon č. 104/1926 Sb., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a měšťanských škol (učitelský zákon) ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, pokud jsou účastni veřejného pensijního zaopatření.
(2) Odpočivnými platy ve smyslu § 4 se rozumějí také zaopatřovací platy z vlastního služebního poměru.
Oddíl III.
§ 6.
Osobám, na něž se vztahují ustanovení § 1, odst. 1 a § 4, odst. 1 a 2, se vyplácejí po dobu 3 měsíců ode dne přeložení do zálohy, po případě ode dne zrušení služebního poměru, a osobám, na něž se vztahují ustanovení § 1, odst. 2 a § 4, odst. 3, ode dne počátku účinnosti tohoto zákona příspěvek na výživu ve výši odpočivných platů, které by jim jinak příslušely, po případě ve výši posledně příslušejícího čekatelného. Osobám, kterým by příslušelo odbytné, se vyplácí tento příspěvek na výživu ve výši nejnižších odpočivných platů včetně jejich příslušenství.
§ 7.
(1) Dnem přeložení do zálohy, po případě dnem zrušení služebního poměru nebo zániku nároku na dosavadní odpočivné platy nabývají