dnes je 26.2.2024

Input:

283/1948 Sb., Zákon o všeobecné dani, platné do 31.12.1952

č. 283/1948 Zb.
[zrušené č. 73/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o všeobecné dani.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Předmět daně.
Předmětem všeobecné daně jsou zboží a výkony, uvedené ve zvláště vydaném sazebníku (dále jen „sazebník“).
§ 2.
Podmět daně.
Daň vybere a odvede:
1. ze zboží vyrobeného v tuzemsku
a) velkoobchodní podnik nebo jiná osoba (než výrobce) uvedená v sazebníku; platí pro ně obdobně ustanovení o výrobci,
b) podnik určený nebo zřízený pro provozování zahraničního obchodu, nabyl-li zboží bez daně,
c) výrobce, jen po dobu, než bude jinak stanoveno v sazebníku;
2. ze zboží dovezeného z ciziny
a) podnik určený nebo zřízený pro provozování zahraničního obchodu,
b) jiný dovozce (poplatník celní pohledávky);
3. z výkonu ten, kdo jej provedl.
§ 3.
Výrobce, výroba, výkony.
(1) Za výrobce se považuje ten, kdo výdělečné zboží vyrábí nebo si je dává vyrábět ve mzdě, po domácku nebo pod.
(2) Pro účely tohoto zákona se dělí výrobci na
a) podniky veřejné, kterými jsou výrobní podniky v rukou státu, a to buď spravované přímo (podniky státní) nebo nepřímo (podniky národní), anebo výrobní podniky v rukou svazků lidové správy, zřízené a spravované podle předpisů o komunálních podnicích (podniky komunální),
b) podniky pověřené, kterými jsou výrobní podniky, jimž ministerstvo financí nebo jím zmocněný finanční úřad dovolil nebo uložil, aby se řídily ustanoveními platnými pro podniky veřejné,
c) zemědělce,
d) drobné podniky, kterými jsou ostatní podniky výrobní.
(3) Výrobou se rozumí prvovýroba a jakákoliv činnost, kterou se zhotovuje zboží podléhající dani, také jeho zpracování, opracování, zušlechťování, obnovování, opravování nebo jakékoliv jeho upravování a sestavování.
(4) Za výrobu se nepovažuje pouhé přizpůsobování zboží potřebám kupujícího, děje-li se při provozu činnosti obchodní.
(5) Za výkony se považují výdělečné činnosti uvedené v sazebníku.
§ 4.
Daňová závaznost.
Zahájením výroby, dovozem zboží z ciziny nebo započetím výkonu vstupuje podmět daně (dále jen „poplatník“) v daňovou závaznost a jest povinen podrobiti se kontrolním opatřením podle ustanovení tohoto zákona k zabezpečení daně.
§ 5.
Vznik daňové povinnosti.
(1) Daňová povinnost vzniká:
1. u zboží vyrobeného v tuzemsku
a) vyskladněním, tj. okamžikem, kdy zboží opouští výrobnu, aby přešlo do oběhu nebo přímo na spotřebitele,
b) použitím zboží v podniku výrobcově, aniž bylo vyskladněno,
aa) při provádění výkonů,
bb) jako pomocné látky při výrobě,
cc) jako suroviny nebo polotovary při výrobě, jde-li o zboží vlastní výroby uvedené v § 6, odst. 1, č. 1, druhé větě,
dd) jako obalu,
ee) jako provozního nebo jiného podnikového zařízení,
c) vzetím zboží z podniku pro vlastní spotřebu nebo pro spotřebu zaměstnanců poplatníkových;
2. u zboží dovezeného z ciziny celním projednáním do volného oběhu nebo okamžikem, kdy zboží přechází do volného oběhu, aniž bylo celně projednáno.
(2) U výkonu vzniká daňová povinnost jeho provedením.
(3) Pro podnik určený nebo zřízený pro provozování zahraničního obchodu platí o vzniku daňové povinnosti obdobně ustanovení odstavce 1, č. 1 a odstavce 2.