dnes je 26.2.2024

Input:

285/1949 Zb., Nariadenie, ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku

285/1949 Zb.
Vládne nariadenie
zo dňa 20. decembra 1949,
ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 37, ods. 2 zákona zo dňa 12. augusta 1921, č. 329 Sb., o prechodnej úprave finančného hospodárenia obcí, a § 2, ods. 1 zákona zo dňa 19. júla 1948, č. 209 Sb., o prechodnej úprave v odbore obecných dávok a poplatkov:
Čl. I.
Pravidlá o vyberaní dávky zo zábav, uvedené v hlave II, čl. II vyhlášky zo dňa 31. decembra 1940, č. 3 Ú.n. z roku 1941, ktorou sa vyhlasujú záväzné pravidlá o vyberaní obligatórnych dávok obecných, v znení vyhlášky zo dňa 14. mája 1948, č. 803 Ú.v., doplňujú sa za § 7 ďalším ustanovením tohto znenia:
㤠7a.
(1) Dávka za predvádzanie filmov je za každú vstupenku v cene
a) do 5 Kčs........50 h,
b) nad 5 Kčs do 10 Kčs........1.- Kčs,
c) nad 10 Kčs........1.50 Kčs.
(2) Ak sa pri predvádzaní filmov konajú aj usporiadania iného druhu, podliehajúce dávke, vyrubí sa dávka podľa ustanovenia § 7, ods. 1.“
Čl. II.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykoná ho minister financií po dohode s ministrom vnútra.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.