dnes je 17.4.2024

Input:

287/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád

č. 287/1948 Zb.
[zrušené nepriamo č. 2/1952 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. listopadu 1948,
kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 85, odst. 1 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona):
Čl. I.
Železniční přepravní řád (ŽPŘ), který je přílohou k vládnímu nařízení ze dne 21. prosince 1945, č. 1 Sb. z roku 1946, jímž se vydává železniční přepravní řád, se znovu mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení čl. 29 zní:
„Čl. 29. Pojem cestovního zavazadla. Předměty vyloučené z přepravy nebo připuštěné k přepravě podmínečně.
§ 1. Cestující může podati jako cestovní zavazadlo předměty, jejichž objem, úprava, délka a váha dovolují podle úsudku odesílací stanice, aby byly rychle nakládány a umístěny v zavazadlovém voze (viz též čl. 31). Tarif může obmeziti množství, objem, délku a váhu předmětů nebo stanoviti jejich úpravu.
§ 2. Jako zavazadlo jsou z přepravy vyloučeny předměty uvedené v čl. 45 a předměty, které podle čl. 46 jsou připuštěny k přepravě jen podmínečně; tarif může stanoviti výjimky.“
2. V čl. 30, § 1 první větě se slova „za zachování ustanovení čl. 29;“ nahrazují slovy „za zachování ustanovení čl. 29, § 2;“.
3. V čl. 30, § 2 se slova „byla porušena ustanovení čl. 29, § 4,“ nahrazují slovy „byla porušena ustanovení čl. 29, § 2,“.
4. V čl. 31, § 1 se slova „Pokud je u zavazadla předepsán obal,“ nahrazují slovy „Vyžaduje-li povaha zavazadla obalu,“.
5. V čl. 31, § 2, první větě se slova „u něhož je předepsán obal,“ nahrazují slovy „jehož povaha vyžaduje obalu,“.
6. V čl. 32, § 12 se za slova „Pro přepravu dětských kočárků,“ vkládají slova „věnců, kytic,“.
7. V čl. 90, § 1 se slova „(čl. 29, § 4)“ nahrazují slovy „(čl. 29, § 2)“.
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede je ministr dopravy.
 
Fierlinger v. r.
Petr v. r.