dnes je 26.9.2023

Input:

287/1949 Sb., Vládní nařízení o působnosti slovenského plánovacího úřadu

č. 287/1949 Zb.
[zrušené č. 36/1952 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. prosince 1949
o působnosti slovenského plánovacího úřadu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15, odst. 1 zákona ze dne 22. února 1949, č. 60 Sb., o hospodářském plánování (plánovacího zákona):
§ 1.
Slovenský plánovací úřad (§ 4, odst. 1 plánovacího zákona) jako regionální plánovací orgán státního úřadu plánovacího dbá o zajištění hospodářského rozvoje Slovenska a koordinaci jednotlivých hospodářských úseků na Slovensku s hlediska jeho rozvojových potřeb. Přitom slovenský plánovací úřad podle směrnic a pokynů státního úřadu plánovacího zejména:
a) spolupůsobí při přípravě jednotného hospodářského plánu a prováděcích plánů,
b) kontroluje provádění a plnění jednotného hospodářského plánu na Slovensku, při čemž zejména sleduje provádění souborného plánu Slovenska,
c) zkoumá jednotlivé otázky hospodářství na území Slovenska, zvláště otázky rozvoje výrobních sil, a vypracovává návrhy na jejich řešení,
d) pečuje o to, aby se oblastně plánované úseky hospodářství na Slovensku rozvíjely v souladu s celostátním hospodářstvím a se zřetelem na postupné vyrovnávání hospodářské a sociální úrovně Slovenska s českými zeměmi; přitom dbá o to, aby bylo účelně využito všech lidských a materiálových zdrojů Slovenska,
e) sleduje na Slovensku výzkum se zřetelem k hospodářskému plánu a k potřebám hospodářského (oblastního) plánování.
§ 2.
Slovenský plánovací úřad spolupůsobí při přípravě jednotného hospodářského plánu a prováděcích plánů (§ 1, písm. a)) zejména tím, že
a) přezkoumává a koordinuje návrhy úsekových plánů na Slovensku a předkládá své návrhy a podněty k nim státnímu úřadu plánovacímu,
b) přezkoumává a koordinuje návrhy krajských plánů (vlastních krajských plánů i návrhy souborných plánů krajů) na Slovensku s hlediska všestranného úměrného rozvoje všech krajů Slovenska a předkládá je státnímu úřadu plánovacímu,
c) vypracovává na podkladě plánů, uvedených pod písm. a) a b), návrh souborného plánu Slovenska a předkládá jej státnímu úřadu plánovacímu,
d) usměrňuje a kontroluje práce plánovacích referátů krajských národních výborů na Slovensku,
e) upravuje směrnicemi postup, rozsah a způsob provádění činnosti plánovacích odborů, oddělení, po případě jiných organisačních složek pověřenectev a ostatních úřadů a orgánů na Slovensku.
§ 3.
Pověřenectva a jiné úřady, orgány a činitelé na Slovensku jsou povinni předběžně projednat se slovenským plánovacím úřadem všechna opatření zásadního rázu včetně zákonodárných prací, pokud se dotýkají předmětů hospodářského plánování.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr-předseda státního úřadu plánovacího v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.