dnes je 22.6.2024

Input:

288/1949 Sb., Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců

č. 288/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. prosince 1949
o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1.
(1) Nemajetné družce po státním zaměstnanci v pomocné kancelářské službě nebo pomocném zřízenci, který nezanechal oprávněné vdovy, náleží až do jiného zaopatření zaopatřovací požitek ve výši vdovské pense (zaopatřovacího platu), žila-li se zaměstnancem ve společné domácnosti až do jeho smrti nepřetržitě nejméně po dobu pěti roků, z nich aspoň po dva roky za jeho činné služby (trvání služebního poměru), a měla-li s ním v této nepřetržité době dítě.
(2) Jestliže zaměstnanec vstoupil později s takovou družkou (odstavec 1) do manželství, přísluší jí zaopatřovací požitek ve výši vdovské pense, i když manželství bylo uzavřeno v době, kdy zaměstnanec byl již ve výslužbě (bral zaopatřovací plat) nebo v činné službě (ve služebním poměru) po 60. roce věku.
(3) Pro vznik a trvání tohoto nároku platí stejné předpisy jako pro vdovy.
(4) Vdově po pomocném zřízenci, s níž zaměstnanec vstoupil do manželství v době, kdy bral již zaopatřovací plat, anebo za trvání svého služebního poměru po 60. roce věku a na kterou se nevztahuje ustanovení odstavce 2, může se za okolností zvláštního zřetele hodných povoliti zaopatřovací plat zcela nebo zčásti.
§ 2.
Dítěti po zaměstnanci v pomocné kancelářské službě, jehož matka nebyla za tohoto zaměstnance provdána, přísluší při splnění všeobecných podmínek příspěvek na výchovu za předpokladu, že je a zůstává nemajetno a že otec otcovství uznal nebo je zjistil soud.
§ 3.
Není-li po zaměstnanci v pomocné kancelářské službě vdovy, které přísluší vdovská pense, patří - po případě lze povoliti - nezaopatřeným, úplně osiřelým nebo jim na roveň postaveným dětem (osvojencům), jakož i schovancům sirotčí pense v celkové částce jedné poloviny normální vdovské pense na dobu a za podmínek platných pro přiznání příspěvku na výchovu.
§ 4.
Má-li nárok na sirotčí pensi více dětí, rozdělí se sirotčí pense se všemi přídavky na ně rovným dílem podle hlav, a to i s případným výchovným a jinými přídavky.
§ 5.
Za stejných podmínek, za kterých přísluší (po případě lze povoliti) příspěvek na výchovu anebo sirotčí pense dětem (osvojencům), jakož i schovancům po mužských zaměstnancích v pomocné kancelářské službě, náleží - po případě lze povoliti - příspěvek na výchovu nebo sirotčí pense i dětem po pomocném zřízenci, který byl alespoň pět roků plně zaměstnaným pomocným zřízencem a zemřel za trvání služebního poměru anebo až do své smrti skutečně bral zaopatřovací plat podle ustanovení §§ 31 až 34 vládního nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, anebo by jej byl v případě neschopnosti k výdělku obdržel.
§ 6.
Toto nařízení platí obdobně pro pozůstalé po pomocných zaměstnancích