dnes je 26.9.2023

Input:

289/1949 Sb., Nařízení, kterým se vydávají podrobnější předpisy o přípravné službě soudcovské, platné do 6.5.1953

č. 289/1949 Zb.
[zrušené č. 33/1953 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 31. prosince 1949,
kterým se vydávají podrobnější předpisy o přípravné službě soudcovské.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 12, odst. 4 zákona č. 323/1948 Sb., jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují se předpisy o přípravné službě soudcovské:
§ 1.
Účel přípravné služby soudcovské.
(1) Přípravná služba soudcovská slouží k tomu, aby se soudcovští čekatelé vyškolili po ideové a odborné stránce na uvědomělé a spolehlivé prokurátory a soudce z povolání. Zejména jsou soudcovští čekatelé povinni se naučiti vykládati zákony a nařízení v duchu ústavy i zásad lidově demokratického zřízení a seznámiti se s veškerou činností prokuratur a soudů, počítaje v to i činnost kanceláře prokuratury a soudní kanceláře.
(2) Soudcovští čekatelé smějí být zásadně pověřeni toliko pracemi, kterých je třeba k řádnému splnění účelu přípravné služby soudcovské.
§ 2.
Trvání přípravné služby soudcovské.
(1) Přípravná služba soudcovská končí úspěšným vykonáním odborné justiční zkoušky.
(2) Ministr spravedlnosti může v jednotlivém případě k žádosti soudcovského čekatele prohlásit za rovnocennou s přípravnou službou soudcovskou dobu strávenou v jiném pracovním poměru (zaměstnání), byly-li za jejího trvání získány zkušenosti potřebné pro výkon úřadu prokurátora nebo soudce z povolání.
§ 3.
Místo a uspořádání přípravné služby soudcovské.
Účel přípravné služby soudcovské vyžaduje, aby byla konána zpravidla u okresní prokuratury a u okresního soudu, a to pokud možno po dobu dvanácti měsíců ve věcech trestních, po dobu deseti měsíců v občanských věcech právních a po dobu dvou měsíců ve věcech administrativních.
§ 4.
Řízení přípravné služby soudcovské.
(1) Přípravnou službu soudcovskou řídí předseda krajského soudu (jeho zástupce), který též určuje plán výcviku jednotlivých soudcovských čekatelů.
(2) Dohled nad výkonem přípravné služby soudcovské přísluší předsedovi krajského soudu (jeho zástupci), bezprostřední dohled předsedovi (přednostovi) služebního úřadu.
§ 5.
Výkaz o přípravné službě soudcovské.
O splnění výcvikového plánu vedou soudcovští čekatelé výkaz podle předepsaného vzoru.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Čepička v. r.