dnes je 26.5.2024

Input:

29/1949 Sb., Vládní nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů, platné do 16.5.1954

č. 29/1949 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. února 1949
o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
U každého krajského národního výboru se zřizuje referát práce a sociální péče. Referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo sociální péče v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 2.
(1) Referát práce a sociální péče obstarává ve věcech organisace a ochrany práce a všeobecné sociální péče, včetně péče o mládež, krajskou správu tak,
aby všem občanům byly zajištěny právo na práci, rozvíjení a uplatnění jejich pracovních schopností podle potřeb jednotného hospodářského plánu, spravedlivá odměna za vykonanou práci, právo na odpočinek a ochrana při práci,
aby byla zvyšována životní úroveň pracujícího lidu uspokojováním jeho sociálních potřeb a aby se dostalo pomoci osobám, které jí potřebují, a
aby mládeži byly zajištěny možnosti a podmínky plného tělesného a duševního rozvoje.
(2) Bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů a organisací) plní referát práce a sociální péče ve svém oboru (odstavec 1) zejména tyto úkoly:
1. Vypracovává dílčí plán vlastního krajského plánu, kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;
2. organisuje provádění výzkumu a soustavně sleduje pracovní a sociální poměry v kraji;
3. řídí plánovité rozmisťování a včleňování pracujících a dorostu do povolání, dbá o jejich odborný výcvik, pracovní výkonnost a kázeň a hospodárné zaměstnávání a dozírá na provádění podpůrné péče o pracující;
4. účastní se provádění státní mzdové politiky;
5. dozírá na ochranu pracujících při práci, hlavně na zachovávání pracovní doby a pracovních řádů a na ochranu života a zdraví při práci;
6. řídí provádění péče o pracující se zvláštním zřetelem na pracující ženy a mládež a dozírá na tuto péči;
7. řídí provádění péče o mládež, matky a jiné osoby potřebující pomoci a dozírá na činnost všech veřejných i dobrovolných orgánů, které tuto péči provádějí;
8. zajišťuje sociální předpoklady zdárného populačního rozvoje národa;
9. účastní se provádění zotavovací péče o děti, dorost a pracující;
10. dbá o zřizování, udržování a provoz sociálních ústavů a zařízení, včetně ústavů péče o mládež, a dozírá na jejich činnost;
11. stará se o zvyšování odborné úrovně sociálních pracovníků a pracovníků v oboru péče o mládež;
12. projednává všeobecné záležitosti družstevnictví;
13. dohlíží na hospodaření s byty a vyřizuje věci podpor na obnovu a výstavbu obytných domů a záležitosti bytových sdružení;
14. spolupracuje s orgány národního pojištění.
(3) Referát práce a sociální péče provádí v oboru své působnosti také správní trestní řízení.
§ 3.
Ministerstvo sociální péče vydá v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ústředními úřady a předpisy, jimiž se podrobně vymezí rozsah činnosti referátu práce a sociální péče.
§ 4.
(1) Dnem 25.