dnes je 21.7.2024

Input:

29/1953 Sb., Vládní nařízení o ředitelských fondech na železnicích, platné do 31.12.1956

č. 29/1953 Zb.
[zrušené č. 23/1957 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. dubna 1953
o ředitelských fondech na železnicích.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) K zvýšení iniciativy a odpovědnosti náčelníků drah, náčelníků hospodářských jednotek dráze podřízených, po případě náčelníků ostatních podniků a hospodářských jednotek železnic (dále jen „jednotky“) a k podnícení hmotného zájmu zaměstnanců na plnění plánů zřizuje se k disposici náčelníků těchto jednotek, pokud hospodaří podle zásad chozrasčotu nebo pokud mají samostatnou bilanci, dnem 1. ledna 1953 ředitelský fond (dále jen „fond“).
(2) Seznam jednotek, v nichž se fond zřizuje, vydá ministerstvo železnic v dohodě s ministerstvem financí.
§ 2.
(1) Do fondu plyne podíl na zisku dosaženém podle plánu přepravy nebo výroby, nebo jde-li o jednotky, kde není zisk plánován nebo kde je plánována ztráta, podíl z plánované úspory, dosažené snížením vlastních nákladů, ve výši 1 1/2 %.
(2) V případě, že jednotky překročí plán zisku nebo plán snížení vlastních nákladů, převádí se do fondu navíc podíl z úhrnného nadplánového zisku nebo z nadplánové úspory, dosažené snížením vlastních nákladů, ve vši 25 %.
(3) Fond obdrží také odměnu z nadplánových odvodů vlastních oběžných prostředků (obratových fondů) ve výši a za podmínek, které stanoví ministr financí zvláštními směrnicemi.
(4) Celkový roční úhrnný podíl plynoucí do fondu nesmí překročit 5 % ročního mzdového fondu pracovníků jednotek, jimž byl podíl přiznán, přepočteného na procento skutečného objemu práce dráhy nebo podniku.
(5) Podmínkou pro poskytnutí podílu jest, že jednotky plní nebo překračují plán přepravy ve stanovených ukazatelích výkonu, plán výroby, plán snižování vlastních nákladů a plán zisku dosaženého při realisaci přepravy nebo výroby.
(6) Při stanovení podílu fondu, jímž disponuje náčelník dráhy, odečítají se z úhrnné částky zisku nebo úspory, převáděné do tohoto fondu, částky, které se započítávají do fondů, jimiž disponují náčelníci podřízených jednotek. Není-li dosaženo zisku a úspory na dráze jako celku, vytvoří se fond, jímž disponují náčelníci podřízených jednotek, ze zisku a úspory těchto jednotek.
§ 3.
Při určení výše nadplánového zisku nebo nadplánové úspory, dosažené snížením vlastních nákladů, se do tohoto zisku nebo úspory nezapočítávají ty částky, které vyplynuly z příčin, jež nezávisí na výrobní činnosti jednotky.
§ 4.
(1) Po ukončení každého čtvrtletí převádí se do fondu zálohový podíl na základě rozvahy jednotky ve výši 50 % částky vypočtené podle § 2, a to podle souhrnných výsledků dosažených od počátku roku.
(2) Konečná výše podílu převáděného do fondu se určuje podle schválené roční rozvahy.
§ 5.
(1) Prostředků fondu používá náčelník jednotky:
a) k rozšiřování provozu nebo výroby, k výstavbě a opravám prováděným bytovým hospodářstvím jednotky a k technickému zdokonalování dopravy nebo výroby (malá mechanisace, realisace zlepšovacích návrhů a pod.) i mimo