dnes je 20.7.2024

Input:

29/1954 Sb., Vládní nařízení o archivnictví, platné do 31.12.1974

č. 29/1954 Zb.
[zrušené č. 149/1975 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. května 1954
o archivnictví.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Archivnictví musí plně sloužit politickým, vědeckým, kulturně-osvětovým a hospodářským potřebám československého lidu při jeho budovatelském úsilí. Aby archivnictví mohlo úspěšně plnit tyto úkoly, je jednotně organisováno a řízeno.
§ 2.
Soubory písemností a dokumentů archivní povahy, které vznikly z činnosti státních orgánů, jejich ústavů a zařízení, socialistických právnických osob, zejména národních a jiných podniků, které spravují národní majetek, jakož i jejich právních předchůdců, tvoří, pokud byly vytříděny podle předpisů pro skartaci, jednotný státní archivní fond.
§ 3.
Jednotný státní archivní fond je soustředěn:
a) v státním ústředním archivu v Praze,
b) v státním slovenském ústředním archivu v Bratislavě,
c) v státních archivech a
d) v ostatních archivech.
§ 4.
(1) Státní ústřední archiv v Praze se zřizuje z archivních celků ústředního archivu ministerstva vnitra a archivu země České.
(2) Státní slovenský ústřední archiv v Bratislavě se zřizuje ze Slovenského ústředního archivu v Bratislavě.
(3) Státní archivy se zřizují z archivních celků Moravského zemského archivu v Brně a Slezského archivu v Opavě a krajských archivů.
(4) Do organisace státních archivů budou postupně do 31. prosince 1955 začleněny zemědělsko-lesnické archivy tak, aby byly plně zajištěny vědecké a výzkumné zájmy ministerstva zemědělství a ministerstva lesů a dřevařského průmyslu a Čs. akademie zemědělských věd.
§ 5.
(1) Státní archivy (§ 8 písm. a) až c)) stávají se dnem, kdy budou převzaty do správy ministerstva vnitra, jeho vědecko-výzkumnými ústavy.
(2) Ostatní archivy slouží především potřebám orgánů, u nichž jsou zřízeny. Správu těchto archivů vykonávají příslušné orgány podle směrnic ministerstva vnitra.
§ 6.
Organisace a řízení archivnictví náleží ministerstvu vnitra.
§ 7.
Ministerstvo vnitra organisuje a řídí archivnictví zejména tím, že:
a) vydává pokyny pro vedení archivních prací,
b) kontroluje stav a úschovu archivního materiálu a dohlíží na jeho účelné rozmístění,
c) vede evidenci jednotného státního archivního fondu,
d) řídí vědeckou a kulturně osvětovou práci státních archivů,
e) dohlíží na provádění vyřazovacích prací,
f) pečuje o zpřístupňování a zveřejňování archivního materiálu,
g) pečuje o politický a odborný růst archivních pracovníků.
§ 8.
(1) Poradním orgánem ministerstva vnitra v otázkách vědeckých a archivně-odborných je vědecká archivní rada, která má nejvíce 18 členů. Předsedu a ostatní členy vědecké archivní rady jmenuje ministr vnitra po dohodě s presidentem Československé akademie věd a ministrem školství.
(2) Poradním orgánem pověřenectva vnitra ve vědeckých a odborných otázkách slovenského archivnictví je Slovenská vědecká archivní rada, která má nejvíce 6 členů. Předsedu a ostatní členy Slovenské vědecké archivní rady jmenuje pověřenec vnitra po dohodě s předsedou Slovenské akademie věd a pověřencem školství.
(3) Členství