dnes je 3.12.2023

Input:

29/1965 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o nákupu a přímém prodeji ovoce a zeleniny spotřebitelům, platné do 4.6.1967

č. 29/1965 Zb.
[zrušené č. 55/1967 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 5. dubna 1965
o nákupu a přímém prodeji ovoce a zeleniny spotřebitelům
Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků a ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem ČSSR stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 15 odst. 1 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků a podle § 6 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb., o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků.
§ 1
(1) Nákup ovoce a zeleniny provádějí pověřené nákupní organizace na základě smluv a nákupu zemědělských výrobků a dodávce zemědělských potřeb podle vyhlášky č. 122/1964 Sb.
(2) Smlouva podle odstavce 1 je uzavřena, dojde-li k dohodě o předmětu a času plnění a o ceně ovoce a zeleniny, která má být na základě smlouvy dodávána; podrobnosti stanoví cenový předpis.1)
(3) Nákupní organizace je povinna odebrat množství ovoce a zeleniny, které bylo dohodnuto ve smlouvě s tolerancí plus 10 % smluvního množství. Odběrní povinnost se týká pouze ovoce a zeleniny dodaných v jakosti stanovené technickými normami.
(4) Další množství ovoce a zeleniny nakupují nákupní organizace podle potřeby trhu za volně dohodnuté ceny, a to i když tyto výrobky neodpovídají technickým normám.
§ 2
Státní zemědělské organizace a jednotná zemědělská družstva (dále „zemědělské organizace“) mohou prodávat přímo ovoce a zeleninu z vlastní výroby a výrobky z vlastního ovoce a zeleniny i spotřebitelům (občanům, závodním a školním jídelnám, nemocnicím, závodům veřejného stravování apod.) a spotřebním družstvům.
§ 3
(1) Přímo spotřebitelům mohou zemědělské organizace prodávat ovoce a zeleninu po splnění svých časových smluvních závazků k dodávce ovoce a zeleniny nákupním organizacím. Za předpokladu, že splnění závazku ze smluv je zajištěno, mohou zemědělské organizace provádět přímý prodej uvedených výrobků spotřebitelům i před splněním časových smluvních závazků nebo spolu s jejich plněním.
(2) Přímý prodej ovoce a zeleniny a výrobků z nich spotřebitelům se uskutečňuje jednak na základě dohod mezi zemědělskými organizacemi a spotřebiteli, ve kterých si dohodnou podmínky těchto dodávek, jednak přímým prodejem v zemědělských závodech, tržních, na tržištích, ve vlastních stáncích, přímo z dopravních prostředků nebo ve zřízených trvalých prodejnách, a to i mimo okres a kraj jejich výroby, pokud budou dodrženy hygienické a jiné podobné předpisy.
(3) Přímý prodej ovoce a zeleniny spotřebitelům se uskutečňuje za ceny volně dohodnuté.
(4) Zemědělské organizace mohou při organizaci přímého prodeje ovoce a zeleniny spotřebitelům spolupracovat a jednotná zemědělská družstva mohou uskutečňovat prodej ovoce a zeleniny vyrobených svými členy.
§ 4
Ustanovení této vyhlášky se přiměřeně vztahují i na nákup a prodej ovoce a zeleniny