dnes je 21.7.2024

Input:

294/1948 Sb., Zákon o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů, platné do 31.12.1952

č. 294/1948 Zb.
[zrušené č. 78/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Úroky z úsporných vkladů na vkladní knížky a na vkladní listy, vydané peněžními ústavy (dále jen „úroky“), nepodléhají počínajíc berním rokem 1950 důchodové dani.
§ 2.
(1) Úroky vyplacené nebo připsané k dobru za dobu po 31. prosinci 1948 jsou podrobeny zvláštní dani z úroků ve výši 14%.
(2) Daň podle odstavce 1 se sráží a odvádí podle předpisů o srážce a odvodu daně rentové a platí pro ni, pokud tento zákon nestanoví jinak, ustanovení zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.
(3) Úroky podléhají i nadále rentové dani.
§ 3.
Ustanovení § 33, odst. 2 zákona ze dne 23. září 1930, č. 143 Sb., o poštovní spořitelně, se zrušuje.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede jej ministr financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.