dnes je 21.4.2024

Input:

298/1948 Sb., Nařízení o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště

č. 298/1948 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra techniky
ze dne 14. prosince 1948
o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště.
Ministr techniky nařizuje podle § 41, odst. 2, písm. g) zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Každý projekt vodovodních a kanalisačních staveb (dále „projekt“) pro obytné stavby hromadně budované a zcela nebo zčásti územně soustředěné v obvodu obce (dále jen „sídliště“), musí být přezkoušen ministerstvem techniky s hlediska úspornosti a technické proveditelnosti.
(2) Projekt musí obsahovat tyto součásti:
1. údaj o počtu bytů v sídlišti a časový postup, v jakém byty budou dávány do užívání s vyjádřením časové koordinace mezi bytovou výstavbou a výstavbou veřejných investic,
2. přehlednou mapu v měřítku 1 : 25 000,
3. polohopisný plán v měřítku 1 : 2880 nebo 1 : 1000 s vyznačením výškových poměrů kotami a vrstevnicemi a se zakreslením celého sídliště,
4. podélné profily vodovodních řádů nebo stok v měřítku délek 1 : 1000 a výšek 1 : 100,
5. plány stavebních objektů v měřítku 1 : 50,
6. technickou zprávu s hydrogeologickými podklady, hydrotechnickými a statickými výpočty,
7. rozpočet stavebního nákladu s výkazy kubatury zemních prací a objektů, ceníkem prací a hmot, rozborem cen a výpočtem potřeby stavebnin (i vodovodních trub a kanalisační litiny pro uliční zařízení) a
8. seznam služebností a dotčených vodních práv.
§ 2.
(1) Projekt předloží prostřednictvím krajského národního výboru k přezkoušení
1. stavebník, a to
a) před vodoprávním projednáním, nebyl-li projekt před vyhlášením tohoto nařízení předložen k projednání podle vodního zákona, nebo
b) nejpozději do 31. ledna 1949, bylo-li vydáno před vyhlášením tohoto nařízení vodoprávní povolení, avšak s provedením projektu nebylo dosud začato nebo jeho provedení nebylo dosud plně dokončeno;
2. vodoprávní úřad neprodleně, byl-li projekt před vyhlášením tohoto nařízení již předložen k projednání podle vodního zákona, ale nebylo-li dosud vydáno vodoprávní povolení.
(2) Bylo-li již s provedením projektu začato, nutno předložit celý projekt a vyznačit v něm část, která dosud není provedena.
§ 3.
Ministerstvo techniky přezkouší předložený projekt, zjistí jeho souvislost s prováděcími plány bytových staveb a přesvědčí se, jak je zajištěna časová koordinace všech prací pro výstavbu sídliště. Projekt vrátí buď s potvrzením o přezkoušení anebo s příkazem stavebníkovi, aby projekt změnil nebo doplnil; při tom však nelze uložit, aby byla odstraněna již provedená část stavby. Projekt smí být vodoprávně projednán jen, je-li opatřen potvrzením ministerstva techniky o přezkoušení. Výsledek přezkoušení je závazný pro projednání projektu podle vodního zákona i pro jeho provedení; bylo-li již uděleno vodoprávní povolení a je-li v rozporu s potvrzením o přezkoušení, je třeba projekt znovu vodoprávně projednat. Od výsledku přezkoušení se lze odchýlit jen se souhlasem ministerstva techniky.
§ 4.
Pokud obec pro sídliště (§ 1) budované jako součást úkolů dvouletého hospodářského plánu