dnes je 20.7.2024

Input:

3/1948 Sb., Vyhláška, jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a nástupní termíny lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948

č. 3/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 13. ledna 1948,
jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a nástupní termíny lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948.
Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb.:
§ 1.
(1) Pro příslušníky náhradní zálohy ročníku narození 1922 a pro starší příslušníky náhradní zálohy, jimž byl prodloužen odsun vojenského výcviku z moci úřední, stanoví se jako nástupní termíny do vojenského výcviku v roce 1948
a) 3. květen 1948 pro zemědělce a brance, kteří podle svého vzdělání mohou býti určeni do škol pro důstojníky v záloze,
b) 15. červenec 1948 pro všechny ostatní brance, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
(2) Pro lékaře, zvěrolékaře a magistry farmacie stanoví se jako nástupní termíny do presenční služby a vojenského výcviku 2. leden, 3. květen a 1. září 1948.
(3) Branci budou povolání k nástupním termínům uvedeným v odstavcích 1 a 2 jednotlivě svolávacími lístky.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení; tímto dnem pozbývá účinnosti vyhláška ministerstva národní obrany ze dne 23. října 1947, č. 177 Sb.
 
arm. gen. Svoboda v. r.