dnes je 26.5.2024

Input:

3/1951 Sb., Nařízení, kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich, platné do 30.4.1959

č. 3/1951 Zb.
[zrušené č. 22/1959 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 13. ledna 1951,
kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich.
Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem spravedlnosti podle § 2 odst. 2, § 3 odst. 2 a § 6 zákona č. 173/1950 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon“):
§ 1.
Předměty a sazby soudních poplatků (dále jen „poplatky“) jsou uvedeny v připojeném sazebníku, který je součástí tohoto nařízení.
§ 2.
(1) Pro určení hodnoty předmětu řízení (§ 3 odst. 2 zákona) je rozhodnou běžná cena v místě a čase, kde a kdy bylo řízení zahájeno.
(2) K příslušenství se při výpočtu ceny nepřihlíží.
§ 3.
(1) Kolkovými známkami se platí, není-li stanoveno jinak,
a) poplatky nepřevyšující 1.000 Kčs a
b) poplatky, které se platí na písemnou výzvu soudu a nepřevyšují 300 Kčs.
(2) Nedoplatky poplatků převyšujících 1.000 Kčs mohou býti do 300 Kčs zaplaceny kolkovými známkami, dal-li k tomu soud souhlas.
(3) Kolkové známky se nalepují na písemné podání, po případě na soudní protokol nebo na vyhotovení písemné výzvy soudu. Kolkové známky, kterými se platí poplatek za doklad (opis, výpis, duplikát, ověření, vysvědčení a pod.) vydaný soudem (prokuraturou), se nalepují na doklad; byly-li kolkové známky nalepeny na písemné podání,vyznačí soud (prokuratura) na dokladu zaplacení poplatku.
(4) Kolkové známky znehodnotí soud (prokuratura) otiskem kulatého úředního razítka.
§ 4.
(1) Na šekový účet soudu, za jehož činnost se poplatky vybírají, se platí
a) poplatky převyšující 1.000 Kčs,
b) poplatky, které se platí na výzvu soudu a převyšují 300 Kčs, a
c) poplatky, které je povinen zaplatit odpůrce navrhovatele (žalobce) osvobozeného od poplatku.
(2) Způsob zaplacení poplatku, který se vymáhá exekučně, jakož i poplatku z exekuční likvidace určí soud.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.