dnes je 3.12.2023

Input:

3/1952 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1952

č. 3/1952 Zb.
ROZPOČTOVÝ ZÁKON NA ROK 1952
ze dne 28. března 1952.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Cíle státního rozpočtu.
Všechny finanční prostředky, jimiž se hradí výdaje státu, pramení z usilovné práce pracujícího lidu. Proto budiž s nimi hospodařeno tak, aby byly splněny všechny plánované úkoly výstavby, a to nákladem co nejmenším, a tak zajištěno užívání finančních prostředků k podpoře úsilí o zachování míru a k zabezpečení a k trvalému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu.
§ 2.
Stanovení výše státního rozpočtu.
Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 323.528,941.000 Kčs, příjmy jsou rozpočteny částkou 324.282,296.000 Kčs, takže vyplývá přebytek v částce 753,355.000 Kčs.
§ 3.
Výdajové meze v hospodaření státu.
(1) Výdaje v oboru národního podnikání i ve státní správě, ať investiční nebo neinvestiční, mohou být prováděny jen pokud je zajištěna úhrada jejich nákladu; úhrada výdajů ve státní správě musí být zajištěna ve státním rozpočtu.
(2) Vláda může povolit uskutečnění nezbytného výdaje, nekrytého ve státním rozpočtu, jestliže zajistí jeho úhradu vyššími příjmy nebo odsunutím jiného méně naléhavého výdaje. Přitom však prostředků určených na výdaje investiční a na výdaje osobní nesmí být použito k úhradě výdajů jiných.
(3) Nelze-li výdaj uhradit ve státním rozpočtu způsoby uvedenými v předchozích odstavcích, je k jeho uskutečnění třeba předchozího souhlasu Národního shromáždění. Vláda stanoví nařízením, v kterých případech stačí k uskutečnění takového výdaje svolení vlády a dodatečný souhlas Národního shromáždění.
§ 4.
Odpovědnost vlády a jejích členů.
Vláda a každý její člen jsou při hospodaření státu odpovědni za to, že budou hospodárně splněny všechny plánované úkoly a že výdajové částky státního rozpočtu nebudou - s výjimkou ustanovení tohoto zákona - překročeny a příjmových částek bude alespoň dosaženo.
§ 5.
Hospodaření podle státního rozpočtu.
Vláda upraví nařízením hospodaření podle státního rozpočtu včetně případů zatěžujících rozpočty příštích let.
§ 6.
Vybírání náhradních přirážek k přímým daním a vybírání dávek a poplatků místními národními výbory.
(1) Ustanovení zákona č. 274/1949 Sb., o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950, platí obdobně na berní rok 1952.
(2) Vláda upraví nařízením vybírání dávek a poplatků místními národními výbory.
§ 7.
Úvěrová opatření.
Ministr financí se umocňuje,
a) aby provedl úvěrové operace potřebné ke konversi nebo k zaplacení státních dluhů;
b) aby vypořádal tuzemské neemisní půjčky, které přímo nebo nepřímo zatěžují státní správu nebo zařízení státní správy, stanovil podmínky tohoto vypořádání a potřebnou úhradu opatřil po případě vydáním státních dluhopisů.
§ 8.
Nepřípustnost započtení pohledávek proti státu.
Dlužník nemůže svůj závazek vůči státu uhradit započtením své pohledávky za státem.
§ 9.
Uspořádání fondů, účelových jmění a nadací.
Vláda učiní opatření, aby byly podle potřeby a účelnosti zrušeny, zlikvidovány nebo jinak upraveny všechny zbývající fondy, účelová jmění a nadace.
§ 10.
Zatímní vedení státního hospodaření v roce 1953.
(1) Vláda učiní vhodná