dnes je 7.12.2023

Input:

3/1953 Sb., Vládní nařízení o podnicích státního obchodu, platné do 30.6.1964

č. 3/1953 Zb.
[zrušené č. 109/1964 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. prosince 1952
o podnicích státního obchodu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Úkoly podniků státního obchodu.
(1) Podniky státního obchodu plní úkoly socialistického obchodu. Provádějí plánovitý nákup a prodej zboží, jeho skladování, úpravu a poskytují služby v oboru obchodu a společného stravování. Tím slouží k uspokojování potřeb obyvatelstva a přispívají ke zvyšování životní úrovně pracujících.
(2) Vyžaduje-li toho plynulé zásobování obyvatelstva, provádějí podniky státního obchodu podle zvláštních předpisů i doplňkovou výrobu zboží denní potřeby, po případě výkup zemědělských výrobků.
§ 2.
Zřízení podniku.
Podniky státního obchodu zřizuje ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministrem financí. Svěřuje jim do správy části národního majetku. Spadá-li takový majetek do působnosti jiného ministra, činí ministr vnitřního obchodu tato opatření v dohodě s ním.
§ 3.
Název podniku a jeho právní povaha.
(1) Podniky státního obchodu jsou samostatné právnické osoby. Vlastníkem majetku, který je podniku státního obchodu svěřen do správy, je stát. Ve věcech tohoto majetku podnik státního obchodu vystupuje a jedná vlastním jménem.
(2) Ministr vnitřního obchodu určí podniku státního obchodu název, den vzniku, sídlo, předmět podnikání a obvod činnosti. O zřízení podniku vydá listinu, v níž stanoví i den, ke kterému podnik převezme majetek do něho začleněný; totéž platí, dojde-li ke změnám.
(3) Ve veřejných knihách a úředních rejstřících se zapisuje jako vlastník nemovitosti nebo práva, které má podnik státního obchodu ve správě, Československý stát s vyznačením tohoto podniku. Zápisy se provedou na návrh podniku.
(4) Pokud toto nařízení nestanoví jinak, platí o podnicích státního obchodu předpisy o národních podnicích.
§ 4.
Organisace podniků.
Organisaci podniků státního obchodu upraví ministr vnitřního obchodu ve statutech.
§ 5.
Zcizení a zatížení majetku podniku.
(1) Podnik státního obchodu nesmí zcizit části majetku svěřeného do jeho správy, které jsou určeny k tomu, aby jich trvale užíval. Výjimku může povolit ministr vnitřního obchodu. Jednání příčící se tomuto zákazu nemají právních následků.
(2) K majetkovým částem uvedeným v odstavci 1 nemohou třetí osoby nabýti zástavních nebo jiných věcných práv.
§ 6.
Přechod závazků.
(1) O tom, v které závazky vstupuje podnik státního obchodu, do něhož byl začleněn znárodněný majetek, za kterých podmínek se může podnik státního obchodu domáhat zrušení závazku nebo jeho přiměřené úpravy, o tom, jak se upravují závazky předluženého znárodněného podniku, jehož majetek byl začleněn do podniku státního obchodu, jakož i o tom, za kterých podmínek může podnik odporovat právním jednáním dřívějšího vlastníka znárodněného podniku, platí předpisy o znárodnění.
(2) Ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministrem financí stanoví, které závazky přecházejí na podnik státního obchodu dnem převzetí národního