dnes je 25.2.2024

Input:

3/1957 Zb., Nařízení o zriadení Povereníctva štátnej kontroly

3/1957 Zb.
Vládne nariadenie
zo 16. januára 1957
o zriadení Povereníctva štátnej kontroly
Vláda republiky Československej nariaďuje so súhlasom prezidenta repuliky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1
Pre výkon štátnej kontroly na Slovensku sa zriaďuje Povereníctvo štátnej kontroly.
§ 2
Podrobné vymedzenie úloh Povereníctva štátnej kontroly určí vláda.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykonávajú ho všetci členovia vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dolanský v. r.
Kopecký v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Poláček v. r.
Barák v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Plojhar v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Bakuľa v. r.
David v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Krosnář v. r.
Machačová v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Tesla v. r.
Uher v. r.
Beran v. r.
Jonáš v. r.
Reitmajer v. r.
Dr. Škoda v. r.
Bukal v. r.
Dvořák v. r.
Dr. Kahuda v. r.
Generálplukovník Lomský v. r.
Dr. Neuman v. r.
Ouzký v. r.
Pospíšil v. r.
Inž. Púčik v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Zatloukal v. r.