dnes je 23.2.2024

Input:

3/1958 Sb., Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění

č. 3/1958 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 6. února 1958
o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.
Dne 22. května 1957 byla v Bělehradě sjednána Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.
Národní shromáždění projevilo s Úmluvou souhlas dne 5. července 1957 a president republiky ji ratifikoval dne 27. září 1957. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 28. listopadu 1957.
Podle svého článku 36 Úmluva nabyla účinnosti dne 1. prosince 1957.
České znění Úmluvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 3/1958 Sb.
o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.
ÚMLUVA
MEZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A FEDERATIVNÍ LIDOVOU REPUBLIKOU JUGOSLÁVIÍ O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ
Československá republika a Federativní lidová republika Jugoslávie přejíce si upravit ve vzájemné spolupráci otázky sociálního pojištění a přesvědčeny, že takováto spolupráce bude sloužit posilování přátelských vztahů mezi oběma státy, rozhodly se sjednat Úmluvu o sociálním pojištění a za tím účelem se dohodly na těchto ustanoveních:
ČÁST PRVÁ
Základní ustanovení
Článek 1
Pro účely této Úmluvy znamenají výrazy:
a) „sociální pojištění“ - sociální pojištění, po případě sociální zabezpečení podle právních předpisů příslušné smluvní strany;
b) „právní předpisy“ - zákony a ostatní právní předpisy, které jsou uvedeny pro každou ze smluvních stran v článku 2 této Úmluvy;
c) „zaměstnanci“ - osoby v pracovním poměru a osoby jim na roveň postavené podle právních předpisů příslušné smluvní strany;
d) „oprávněné osoby“ - osoby, kterým jsou zabezpečeny nároky ze sociálního pojištění podle právních předpisů příslušné smluvní strany, na příklad zaměstnanci a osoby jim na roveň postavené, členové zemědělských a výrobních družstev, osoby samostatně hospodařící, poživatelé důchodů, jakož i rodinní příslušníci uvedených osob;
e) „přímo oprávněné osoby“ - osoby, které neodvozují svoje nároky ze sociálního pojištění jiné oprávněné osoby;
d) „doby pojištění (zaměstnání)“ - doby pojištění (zaměstnání) započitatelné podle právních předpisů příslušné smluvní strany pro nárok na dávku a její výměru, čítajíc v to doby dobrovolného pojištění, jakož i doby postavené na roveň dobám pojištění (zaměstnání);
e) „věcné dávky z pojištění pro případ nemoci a mateřství“ - veškeré věcné dávky z tohoto pojištění, včetně preventivní a léčebné péče.
Článek 2
(1) Při provádění této Úmluvy se bude používat právních předpisů, které upravují tato odvětví sociálního pojištění:
a) pojištění pro případ nemoci a mateřství;
b) pojištění (zabezpečení) pro případ invalidity, stáří a smrti, včetně pracovních úrazů a nemocí z povolání (dále jen „důchodové pojištění“);
c) přídavky na děti.
(2) Tato Úmluva se také vztahuje na používání právních předpisů, jimiž se budou měnit nebo doplňovat právní předpisy uvedené v předchozím odstavci.
Článek 3
Českoslovenští a